Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: : Napjainkban a fejlődés egyik fontos feltétele a tudásalapú gazdaság, a tudásalapú társadalom megteremtése. A tanuló társadalom működésének alapja
a tudás elsajátításában, közvetítésében, felhasználásában rejlik, valamint abban, hogy ezen tényezőkben a gazdaság minden ágazatának és a társadalom
minden rétegének együtt kell működnie. Az információs technológia fejlődése jelentős növekedést eredményezett mind a hagyományos, mind az új
információhordozókon megjelenő információk mennyiségében. De a kihívás ma már nem elsősorban az ismeretekhez való hozzáférés, hanem a rendelkezésre
álló információk hatékony feltérképezése, felhasználása, egymással történő megosztása. Ez a tény szervezeteken, intézményeken belül felhalmozott
ismeretanyagra érvényes, és az azokkal történő gazdálkodásra. A jövőben minden szervezet illetve a társadalom minden tagja egyre inkább annak
fényében is megítélésre kerül, milyen mértékben képes egy, a tudás megosztásán alapuló közösség aktív részesévé válni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat megírása és a gyakorlatokon nyújtott értékelhető teljesítmény (prezentáció, esettanulmányok feldolgozása, házi feladat, stb..)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés. Tézisek. Tudásalapú társadalom. Jövőmodell.
2. Alapfogalmak összefüggésrendszere. Tudás fajtái, típusai, irányultsága, szakértői tudásszintek. A Nonaka mátrix.
3. Tudásmenedzsment és a döntéshozatal.
4. Tudáspiac
5. Vállalati tudásteremtés
6. Vállalati tudásrendszer. A kodifikáció. Tudáskatalógus, tudástérkép.
7. Vállalati tudástranszfer. (Továbbítás, befogadás, használat)
8. Tudásmenedzsment funkciók, szerepek.
9. Tudásmenedzsment strukturális, stratégiai, kulturális vonatkozásai.
10. Tudásmenedzsment modellek. Projectek. Gyakorlati megvalósulási lehetőségek.
11. Informatikai támogatás I.
12. Informatikai támogatás II.
13. Zárthelyi dolgozat
14. Informatikai támogatás megvalósulása konkrét példa bemutatásán keresztül.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat és a gyakorlatokon nyújtott teljesítmény átlagolt értékének legalább elégséges eredménynek történő minősítése. Aláírás pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
Félévközi teljesítmény alapján megajánlott jegy lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Dr. Szeghegyi Ágnes: Tudásmenedzsment (letölthető elektronikus tananyag)
Az ütemezésnek megfelelően adott témakörökhöz kapcsolódó publikációk, részben a hallgatók által önállóan megvalósított forráskutatással.
 
Egyéb segédletek: 1. Összefoglaló kérdéssor
2. Esettanulmányok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minőségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint