Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Napjainkban a fejlődés egyik fontos feltétele a tudásalapú gazdaság, a tudásalapú társadalom megteremtése. A tanuló társadalom működésének alapja a
tudás elsajátításában, közvetítésében, felhasználásában rejlik, valamint abban, hogy ezen tényezőkben a gazdaság minden ágazatának és a társadalom
minden rétegének együtt kell működnie. Az információs technológia fejlődése jelentős növekedést eredményezett mind a hagyományos, mind az új
információhordozókon megjelenő információk mennyiségében. De a kihívás ma már nem elsősorban az ismeretekhez való hozzáférés, hanem a rendelkezésre
álló információk hatékony feltérképezése, felhasználása, egymással történő megosztása. Ez a tény szervezeteken, intézményeken belül felhalmozott
ismeretanyagra érvényes, és az azokkal történő gazdálkodásra. A jövőben minden szervezet illetve a társadalom minden tagja egyre inkább annak
fényében is megítélésre kerül, milyen mértékben képes egy, a tudás megosztásán alapuló közösség aktív részesévé válni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és a TM bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés. Tézisek. Tudásalapú társadalom. Jövőmodell. Alapfogalmak összefüggésrendszere.
2. Tudás fajtái, típusai, irányultsága, szakértői tudásszintek. A Nonaka mátrix. Tudásmenedzsment és a döntéshozatal.
3. Tudáspiac. Vállalati tudásteremtés. Vállalati tudásrendszer, a kodifikáció, tudáskatalógus, tudástérkép.
4. Vállalati tudástranszfer. Tudásmenedzsment funkciók, szerepek.
5. Informatikai támogatás. Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat és a Tudásmenedzsment bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat határidőre történő beadása. Aláírás pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
Félévközi teljesítmény alapján megajánlott jegy lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Tudásmenedzsment (Letölthető elektronikus tananyag.)
Az ütemezésnek megfelelően adott témakörökhöz kapcsolódó publikációk, részben a hallgatók által önállóan megvalósított forráskutatással.
 
Egyéb segédletek: 1. Összefoglaló kérdéssor
2. Esettanulmányok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minőségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint