Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. oktatási hét Zárthelyi a pénzügyi matematika részbõl
Mind az elõadás, mind a gyakorlat látogatása kötelezõ, hiányzási lehetõség a TVSZ szerint
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
Gyakorlat: Pénz idõértéke, betéti kamatszámítás
2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai

3. A bankok aktív üzletágai
Gyakorlat: Járadékok, annuitás számítás
4. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke

5. Értékpapírok, értékpapírpiacok
Gyakorlat: A hitellel kapcsolatos számítások
6. Tõzsde

7. Államháztartás
Gyakorlat:A váltóval kapcsolatos számítások
8. Központi kormányzati költségvetés

9. Államháztartási saldo, államadósság
Gyakorlat: A kötvénnyel kapcsolatos számítások
10. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
11. Nemzetközi pénzügyi intézmények
Gyakorlat: a részvénnyel kapcsolatos számítások
12. Nemzetközi pénzügyi rendszer

13. Európai monetáris együttmûködés
Gyakorlat:Számítási feladatok – gyakorlás
14. Euro és a magyar euroövezeti csatlakozás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zárthelyi dolgozat, a pénzügyi matemetika részbõl, melynek sikeres / 50% feletti / megírása, az aláírás feltétele.
A szorgalmi idõszak utolsó hetében van lehetõség a pótlásra
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából
 
Kötelező irodalom: Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo, Bp, 2006
Pappné Nagy Valéria: Gyakorló feladatok pénzügyi matematikából. 2009, MDK, Budapest
Ajánlott irodalom: Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)