Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11OTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás, és amelyet
késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség fogalma, a jogalanyok.
2. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok. Az állami szervezetrendszer, a demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az államhatalmi szervek és feladataik. A
központi államigazgatási szervek, a bíróságok és az ügyészségek.
3. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony.
A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése.
Kötelmi jog: szerzõdésjog, polgári jogi felelõsség.
A személyi jogok.
4. A munkajog alapjai: a munkajogi jogviszony. A munkajogi jogviszony alanyai, létesítése, tartalma, megszûnése, megszüntetése. A munkaügyi kapcsolatok rendszere.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsga: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti Jog (Typotex, 2008.)
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek Budapest, 2006.)