Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókkal a marketing fogyasztási piacáétól eltérő sajátosságait. A hallgatók megismerik azokat a
marketingeszközöket, módszereket, amelyek alkalmasak a szolgáltatásokra jellemző kétoldalú kockázatok csökkentésére, betekintést nyernek a business
marketingre jellemző sajátos interaktív eladó-vevő kapcsolatokba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
évközi projektmunkák teljesítése és prezentációja határidőre, szakmai rendezvényeken, tréningeken való részvétel

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése a
félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
Zh-k a szaktanárral egyeztetett kiselőadás megtartásával kiválthatóak.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Félévi tematika és követelmény ismertetése (02.15.) óra helyett 02.08-án részvétel a https://c.keteg.hu/ef1 etikus pénzügyi magatartás konferencián a Neptunban megírtak szerint
2. Trendek, tendenciák a kommunikációban (02.22.)
3. Projektmunka, opcionális konzultáció (03.01.)
4. CSR konferencián részvétel (03.08.)
5. Szünet (03.15.)
6. Első projektmunka leadása és prezentációja, második projekt fázis előkészítése (03.22.)- megbeszéltek szerint halasztása és pótlása április 2-án kedden 12 órától TA 125-ben
7. Kötelező részvétel a MEB konferencián és nemzetközi héten (03.29.)
8. Önálló munka keretében beszámoló készítése a MEB konferenciáról (04.05.)
9. Önálló projektmunka: a második feladat előkészítése (04.12.)
10. Szünet (04.19.)
11. Önálló terepmunka keretében második projektmunka elkészítése (04.26)
12. Második projektmunka próba prezentáció, konzultáció (05.03.)
13. Második projektmunka leadási határideje (05.10.)
14. Kötelező részvétel az Employer Branding konerencián és beszámoló készítése (05.17.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy
első projektmunka: 30%
második projektmunka: 30%
beszámolók a konferenciákról:30%
aktivitás: 10%
 
Kötelező irodalom: Hoffmesiter tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikációs és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó Budapest, 2007
Ajánlott irodalom: Roger Fiwsher-William Ury: sikeres tárgyalás alapjai,Bagolyvár könyvkiadó, 1998