Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókkal a kommunikációs mechanizmusok működését, a gyakorlati kommunikáció legfőbb trendjeit,
tendenciáit. Az üzleti életben legfontosabb kommunikációs eszközök stratégiai tervezésének lépéseit és alkalmazásának lehetőségeit tekintjük át a tárgy
keretében gyakorlatias szemszögből.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
évközi projektmunkák teljesítése és prezentációja határidőre, szakmai rendezvényeken, tréningeken való részvétel

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok kijelölt határidőre történő leadása a félév aláírásának
feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
Zh-k a szaktanárral egyeztetett kiselőadás megtartásával kiválthatóak.
Kiselőadások: az első szemináriumon egyeztettt témában és határidőre: bármely kommunikációs trend bemutatása és hatásának gyakorlati elemzése, vagy
üzleti kommunikációhoz kapcsolódó szabadon választott téma elméleti bemutatása gyakorlati példákkal esettanulmányként kiegészítve, vagy egy szabadon
választott marketingkommunikációs kampány elemzése
Első projektmunka: Az OE-KGK beiskolázási kampányának előkészítéseként helyzetelemzés szekunder adatok alapján: a versenytársak meghatározás és
kommunikációs aktivitásainak értékelése szekunder adatgyűjtés formájában; a beiskolázás szempontjából releváns célcsoport(ok) kommunikációs
szokásainak elemzése, iskolaválasztási preferenciájának elemzése szabadon választott primer kutatás keretében.
Második projektmunka: Az OE-KGK beiskolázási kampányának elkészítése, kötelező eleme egy önállóan készített imázs-film. A kampány célja,
célcsoportja, kommunikációs eszközei, a kampány értékelésére vonatkozó elképzelések.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Félévi tematika és követelmény ismertetése, kiselőadás témaválasztás (02.14.)
2. Trendek, tendenciák a kommunikációban (02.21.)
3. Employer Branding a kommunikációban (02.28.)
4. Kiselőadások az első szemináriumon egyeztettt témákból (03.06.)
5. Kiselőadások az első szemináriumon egyeztettt témákból (03.13.)
6. Opcionális konzultáció az elő projekt munkával kapcsolatban (03.20.)
7. Első projektmunka leadása és prezentációja (03.27.)
8. Második projektmunka kapcsán opcionális konzultáció (04.03.)
9. Szünet (04.10.)
10. Kötelező részvétel a MEB konferencián és nemzetközi héten és egyéni munka keretében beszámoló készítése a MEB konferenciáról (04.17.)
11. Második projektmunka opcionális próba prezentáció, konzultáció (04.24)
12. Szünet (05.01.)
13. Második projektmunka leadási határideje (05.08.)
14. Opcionális pótlás és vagy konferencia részvétel a Neptunban kapott értesítések szerint (05.15.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Évközi jegy
első projektmunka: 30%
második projektmunka: 30%
kiselőadás:20%
órai aktivitás, konferencia beszámolók: 20%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Hoffmesiter tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikációs és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó Budapest, 2007
Ajánlott irodalom: Roger Fiwsher-William Ury: sikeres tárgyalás alapjai, Bagolyvár könyvkiadó, 1998