Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Kereskedelmi és marketing BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 28 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a pénzügyi világ alapfogalmaival, így a megfelelő pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása. További
célja a tárgynak, hogy bevezesse a hallgatókat a pénzügyi alapszámításokkal, melyek nemcsak a tanulmányok során, hanem a mindennapi életben is
fontosak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
 A kurzus blended learning formában zajlik. Az elméleti tananyag e-learning tananyagként kerül elsajátításra, melyet féléves szinten 10
órányi konzultáció egészít ki.
 Az egyes témák végi tesztek kitöltése kötelező!
 A záróteszt megírása kötelező!
 Zárthelyi dolgozat megírása minimum 50%-ra előre megbeszélt időpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénz időértéke
2. A pénz időértéke feladatok
3. A pénz kialakulása
4. Bankrendszerek
5. Monetáris politika
6. Bankügyletek
7. Értékpapírok
8. Értékpapír számtan
9. Pénzügyi piacok
10. Fizetési forgalom
11. Fiskális politika
12. Nemzetközi pénzügyi alapok
13. Összefoglalás
14. Záróteszt
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
0 – 50 %: elégtelen (1);
51-62 %: elégséges (2);
63 – 74 %: közepes (3);
75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Pénzügyek alapjai, Digitális tananyag (KMOC)
- Pappné dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai, alapozó elmélet, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem,
- Pappné dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematika alapjaiba, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem,
Ajánlott irodalom: - Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
- Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
- Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
- Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)