Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó képet adni a marketing tervezés folyamatáról lépéseiről és elemeiről. A marketing-mix elemeinek és kapcsolatainak bemutatása és
ezek tudatos és átgondolt felhasználására gyakorlati példák ismertetése a tárgy kiemelt feladata.
Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és módszerekre,
egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 évközi zh
a gyakorlati órákra adott feladatok teljesítése (házi dolgozat részek)
házi dolgozat részeinek prezentációja határidőre
az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása plusz pontért

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok teljesítése.
A gyakorlati feladatok (projektmunkák) prezentációjának megtartása és a dolgozatok kijelölt határidőre történő teljesítése a félév aláírásának
feltétele. A projektfeladatokat javítani, pótolni nem lehet.
Zh pótlására igazolt betegség esetén van lehetőség.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat/ projektmunka formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A házi dolgozatot Word formátumban és a prezentációt ppt formátumban a megadott határidőre a szemináriumra pendrive-on kell leadni.
A szemináriumi feladatok önálló feladatok, a projektmunka csoportos: (3-4 fő). VK-s és Erasmusos hallgatók egyénileg teljesítik a projektmunkát is.
VK-s és Erasmusos hallgatóknak a Neptunban szereplő vizsgákon túl további vizsgaidőpont lehetőség nincs.
Projektmunka ismertetés:
1. projektmunka rész:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása
Tartalom: környezeti elemzés, SWOT analízis, célok, célcsoportok
2. projektmunka rész:
a kijelölt termák/szolgáltatás/márka meghatározott célcsoportra irányuló marketing-aktivitásainak ismertetése
Tartalom: termék – és vagy szolgáltatáspolitika, árpolitika, értékesítési politika, promóció, szolgáltatás esetén + 3P
minden dolgozatrész prezentációja csoportonként max 10 perc
a word dokumentum terjedelme 3-5 oldal/ részfeladat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Bevezetés a marketingbe, Marketingkörnyezet elemzése
GY: Félévközi feladatok ismertetése 02.07. előre hozott pótlás
2. EA: Fogyasztói és szervezeti piacok, Marketing kutatás
GY: Első projektmunka ismertetése, Környezeti elemzés, szekunder adatgyűjtés 02.19
3. EA: Célpiaci marketing.
GY: Marketingkutatás a gyakorlatban 03.04.
4. EA: Termék- és szolgáltatáspolitika
GY: 1. projektmunka prezentációja 03.18.
5. EA: Értékesítési csatornák
GY: 1. zh 1. projektmunka pótrezentációja 04.01.
6. EA: Árpolitika, ártaktika
GY: Marketingtervezés a gyakorlatban 04.15.
7. EA: ATL és BTL eszközök
GY: 2. projektmunka prezentációja és 2. zh. 04.29.
8. Opcionális pótlás 05.13.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsga jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek:
2 zh (20%-20%)
2 házi dolgozatrész prezentációja (20%-20%)
órai aktivitás, szemináriumi feladatok teljesítése:20%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga jegy
 
Kötelező irodalom: Fodor Mónika: Marketing alapjai elektronikus tanagyak (moodleban)
Ajánlott irodalom: Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres
Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai