Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1LBEE
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatóknak a tantárgy átfogó ismereteket nyújt a közgazdaságtan elméleti összefüggéseiről, a makrogazdaságtan fogalmairól. A hallgatók a
szerzett tudás révén el tudnak igazodni a mindennapi gazdasági életben, megértik a körülöttük zajló gazdasági folyamatokat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy a félév végén félévközi jeggyel zárul. A félévközi jegy feltétele 1 db elégséges szintű zárthelyi dolgozat megírása. Az elégséges
érdemjegy feltétele az 50 %-os szint elérése. Azok a hallgatók, akik nem írták meg a zh-t vagy elégtelenre írták azt meg, 1 alkalommal pótolhatnak
a szorgalmi időszak utolsó hetében.
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Közgazdaságtan tárgya és alapfogalmai. Makrogazdaság szereplői, termék- és jövedelemáramlás a gazdaságban
2. Makrogazdaság teljesítményének számbavétele. Árupiaci kereslet összetevői
3. Pénz-, hitel- és bankrendszer. Munkapiac, munkanélküliség
4. Infláció. Gazdasági növekedés, ciklusok.
5. Gazdaság állami szabályozása (fiskális és monetáris politika). Nemzetközi gazdaságtan alapfogalmai
6. Zárthelyi
7. Pót zárthelyi
 
Kötelező irodalom: Horváth István: Makroökonómia mérnököknek, elektronikus jegyzet, KGK, ÓE
Ajánlott irodalom: Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyűjtemény BMF KGK 2002