Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
félévközi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makroökonómiai alapfogalmak.
2. A makrogazdaság teljesítményének mérése.
3. Fogyasztás és megtakarítás, beruházás.
4. Egyensúlyi jövedelem, IS függvény.
5. Pénzpiac, LM függvény.
6. Árupiaci kereslet levezetése.
7. Munkapiac és a makrokínálati függvény levezetése. Makroegyensúly.
8. Munkanélküliség
9. Infláció.
10. Növekedés.
11. Költségvetési politika.
12. Monetáris politika. Nyitott makrogazdaság
13. ZH
14. PÓT ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- Az évközi dolgozat megírása az utolsó előtti előadáson.
- Pótlás az utolsó előadáson azoknak, akik a fenti időpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
- A félévközben megírt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-62,5% elégséges
62,51 -75% közepes
75,1-87,5% jó
87,51-100% jeles
Ha a félév során nem szerezte meg a hallgató az elégtelennél jobb évközi jegyet, akkor a vizsgaidőszak első 10 munkanapjának egyikén, az oktató által megadott helyen és időben az ismételt vizsgára történő jelentkezés szabályainak betartásával még egyszer vizsgázhat.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyűjtemény 2004.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Az oktató által a Moodle-ba feltöltött Makroökonómia feladatgyűjtemény
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
Horváth István: Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 4044 Budapest, 2015. elektronikus jegyzet a Moodle-ban