Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. Popovics Anett;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele a szemináriumokon való részvétel (hiányzás a TVSZ szerint), az esettanulmányokhoz kötődő feladatok és a két projektfeladat
határidőre történő teljesítése.
Az órai aktivitás, évközi feladatok nappali és levelező tagozaton tanórai csoport és egyéni munkák, kijelölt határidős feladatok elvégzését jelenti.
Projektfeladatok
A dolgozatot nappali és levelező tagozaton maximum 5 fős csoportban készíthetik el, Erasmusos és VK-s hallgatók egyénileg.

1. feladat/ projekt (20 pont)
a) Egy szabadon kiválasztott egyetemi esemény imázsfilmjének elkészítése/ vagy a KGK beiskolázási kampányának részeként egy KGK-s imázsfilm
készítése. A filmre vonatkozó specifikumokat a szemináriumi órák keretében egyeztetik le.
Tartalom: az imázsfilm kb 30-50 másodperces lehet, a választott témától függő a tartalmi elemek és a célcsoport választás, bármilyen videókészítő
program használható hozzá.
5 perc/ csoport prezentáció

2. feladat/projekt (20 pont)
b) Egy szabadon választott cég, szervezet vagy intézmény PR aktivitásának vagy egy konkrét PR kampányának átfogó elemzése és értékelése.
Tartalom: Szekunder vizsgálatok alapján megvizsgálni a kiválasztott PR tevékenység vagy konkrét kampány célcsoportját, célját, az alkalmazott
eszközöket és eredményeket. Fontos, ne csak leírja, elmondja, mit csinált a kiválasztott vállalat/szervezet, hanem értékelje is azokat szakmailag:
mi a jó benne, mit javítana, miért és hogyan.
6-7 oldal Word dokumentumban,
10 perc/ csoport prezentáció és figyeljen a pontos szövegközi forrásjelölésre, hiszen szekunder adatokat használ és a forrásjegyzékek
összeállítására is!

A második projektmunkát Word formátumban, pendrive-on és a hozzá kapcsolódó prezentációt is pendrive-on kell leadni az adott időpontban a
gyakorlatvezető tanárnak. A késett dolgozatokat nem tudjuk elfogadni!
Az imázsfilmet szintén pendriveon kell hozni az adott időpontban a gyakorlatvezető tanárnak.
A dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A csoportoknak csak egy projektdolgozatot kell beadniuk, a prezentációjában viszont minden készítőnek részt kell vennie.

A 2. dolgozat/ projekt formai követelményei:
Times New Roman betűtípus, 13-as betűnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozatok legeleje a fedőlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítők neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A felhasznált forrásmunkákról minden esetben korrekt irodalomjegyzéket kell készíteni és a szövegközben is korrekten kell hivatkozni! A dolgozathoz
a szükséges mellékleteket minden esetben csatolni kell.
Erasmusos és VK-s hallgatók e-mailen küldik határidőre a feladatokat a szemináriumot vezető tanárnak.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. GY: 02.12. Feladatkijelölés, a PR szerepe és fontossága a marketing kommunikációban
2. GY: 02.19: PR fogalma, fejlődése és kapcsolata a társszakmákkal
3. GY: 02.26. A Belső PR célcsoportjai, eszközei
4. GY: 03.04. Arculat fogalma, elemei és tervezésének lépései
5. GY: 03.11. Terepmunka: PR film készítése
E-learning tananyag önálló feldolgozása: Employer branding és PR filmek, rendezvények
6. GY: 03.18. Első házi dolgozat (PR film) prezentációja
7. GY: 03.25. 1. ZH
8. GY: 04.01: Sajtókapcsolatok és Kríziskommunikáció
9. GY: 04.08. Rektori szünet
10. GY: 04.15. Public Affairs, PR a civil szférában és CSR, szponzoráció, macenatúra
11. GY: 04.22.Részvétel a MEB-konferencián (összefoglaló készítése)
E-learning tananyag önálló feldolgozása: PR tervezés, PR feladatkörök és Kommunikációs trendek
12. GY: 04.29. 2. ZH
13. GY: 05.06. Terepmunka: PR aktivitás vagy egy konkrét PR kampány elemzése
14. GY: 05.13. Második házi dolgozat (PR aktivitás vagy egy konkrét PR kampány elemzése) prezentálása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tárgy évközi jeggyel zárul, melyet a következők szerint teljesítenek a hallgatók:
• évközi két zh: 20%-20%= 40%
• két évközi projekt feladat és prezentációja: 40%
• esettanulmányokhoz kötődő feladatok, évközi munka: 20%
Összesen 100%
A vizsgajegyek meghatározása a TVSZ szabályai szerint történik.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tárgy évközi jeggyel zárul, melyet a következők szerint teljesítenek a hallgatók:
• évközi két zh: 20%-20%= 40%
• két évközi projekt feladat és prezentációja: 40%
• esettanulmányokhoz kötődő feladatok, évközi munka: 20%
Összesen 100%
A vizsgajegyek meghatározása a TVSZ szabályai szerint történik.
 
Kötelező irodalom: az elektronikus tananyag
Ajánlott irodalom: Szeles Péter: Public relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadói Rt., 1999
Nyárády Gáborné, Szeles Péter: Public Relation Perfect Kiadó, 2011. Budapest
Barát Tamás: A Bizalom tolmácsai 2001
Aktuális cikkek esettanulmányok, a Marketing&Menedzsment, a Kreatív, a Figyelő és a HVG szakfolyóiratokban.