Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a tantárgy keretében átfogó képet kapjanak a vásárlói döntést befolyásoló tényezők rendszeréről, összefüggéseiről, a vásárlói döntési
mechanizmusról.
A hallgatók ismerjék meg a fogyasztás és vásárlás kategóriáit, a fogyasztói- és vásárlói- magatartáskutatás főbb irányzatait, az aktuális fogyasztói
trendeket, a vásárlói magatartás különböző modelljeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során két zh, minden gyakorlaton az elearning szerinti feladatokat egyénileg és ezen felül kétcsoportos projekt feladatot teljesítenek a
hallgatók, ezzel szerezve meg évközben a vizsgajegyüket.
1. projekt feladatrész (20 pont)
a) Releváns, időszerű szekunder adatfeldolgozás egy szabadon kiválasztott fogyasztói trendekhez, fogyasztói jelenséghez, szokásokhoz kötődően. A
pontos témaválasztást az első szemináriumi óra keretében egyezetjük le.
Tartalom: Fogyasztói, vásárlói trendek, tendenciák, preferencia rendszerek elemzése, keresleti és kínálati piaci kitekintés. Fontos a pontos
forrásjelölés!
(Hazai és nemzetközi print és online adatok felhasználhatóak.)
5-6 oldal Word dokumentumban,
10 perc/ csoport prezentáció

2. projekt feladatrész (20 pont)
b) Kommunikációs stratégiai koncepció körvonalazása a vizsgált fogyasztói trendhez, jelenséghez kötődő kitalált termék/szolgáltatás kapcsán
Tartalom: Szekunder vizsgálatok alapján önálló konklúziók levonása, egy saját termék, vagy szolgáltatás ötlet körvonalazása. Konkrét
marketingkommunikációs stratégiai javaslatok megfogalmazása, különös tekintettel a márkaérték vizsgálatokra. Konkrétan milyen célközönségnek, milyen
kommunikációs üzenettel, eszközökkel és milyen márkaérték közvetítésével képzelné el az új termék/szolgáltatás koncepciójának bevezetését a
fogyasztói és a szervezeti piacra. Differenciált vagy differenciálatlan megoldásokat alkalmazna, és miért.
6-7 oldal Word dokumentumban,
10 perc/ csoport prezentáció

A projektmunkákat minden esetben Word formátumban, pendrive-on és a hozzájuk kapcsolódó prezentációt is pendrive-on kell adni az adott időpontban a
gyakorlatvezető tanárnak. A késett dolgozatokat nem tudjuk elfogadni!
A dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A csoportoknak csak egy projektdolgozatot kell beadniuk, a prezentációjában viszont minden készítőnek részt kell vennie. A dolgozatrészeket
egyszerre kell prezentálni, a prezentáció időtartama minden rész esetében: max 10 perc/csoport.

A dolgozatok formai követelményei:
Times New Roman betűtípus, 13-as betűnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozatok legeleje a fedőlap. Ezen szerepelni kell:
középen: téma megnevezése
jobb alsó sarok: készítők neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A felhasznált forrásmunkákról minden esetben korrekt irodalomjegyzéket kell készíteni és a szövegközben is korrekten kell hivatkozni! A dolgozathoz
a szükséges mellékleteket minden esetben csatolni kell.
Erasmusos és VK-s hallgatók a megjelölt időpontokban tehetnek szóbeli vizsgát. A házi dolgozat leadása a vizsgán történik, személyesen kel leadni,
kinyomtatott formában. A Neptunban meghirdetett vizsgaalkalmakon túl, egyéni időpontokban kért további vizsgákat a tárgyból nem tartunk.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A fogyasztói magatartás elméleti megközelítése
A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők rendszerezésének szempontjai A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális tényezők
GY: Félévközi feladatok ismertetése 02.07. (Neptun üzenet szerinti előzetes pótlása a félév közben estlegesen elmaradó gyakorlatnak)
2. EA: A fogyasztói magatartás elméleti megközelítése
A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők rendszerezésének szempontjai A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális tényezők
GY: Első projektmunka kapcsán konzultáció 02.13.
3. EA: Érték, értékrend értékmérő módszerek
GY: Elearning szerinti 1. és 2. téma feladatainak teljesítése és átbeszélése 02.20.
4. EA: Érték, értékrend értékmérő módszerek
GY: Elearning szerinti 3. téma feladatainak teljesítése és átbeszélése 02.27.
5. EA: Társadalmi osztály, és mérési rendszerei Életstílus koncepciók
GY: Elearning szerinti 4. téma feladatainak teljesítése és átbeszélése 03.05.
6. EA: Társadalmi osztály, és mérési rendszerei Életstílus koncepciók
GY: Elearning szerinti 5 téma feladatainak teljesítése és átbeszélése 03.12.
7. EA: A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők: A csoporthatás érvényesülésének jellegzetességei
GY: Elearning szerinti 6 téma feladatainak teljesítése és átbeszélése
1. projekt feladat leadási határideje és prezentációja 03.19.
8. EA: A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők: A csoporthatás érvényesülésének jellegzetességei
GY: 1. zh;
Elearning szerinti 7 téma feladatainak teljesítése és átbeszélése
1. projekt feladat pótprezentációja 03.26
9. EA: A család és az életív marketing, a családi életciklus, a gyerek szerepe családi vásárlási döntéshozatalban
GY: Elearning szerinti 8. téma feladatainak teljesítése és átbeszélése 04.02.
10. szünet
11. EA: Pszichológiai tényezők: emóció, motiváció, attitűd. Személyiség és énkép.
GY: Elearning szerinti 9. és 10. téma feladatainak teljesítése és átbeszélése 04.16.
12. EA: Pszichológiai tényezők: emóció, motiváció, attitűd. Személyiség és énkép.
GY: Elearning szerinti 11. téma feladatainak teljesítése és átbeszélése 04.23.
13. EA: Tanuláselméletek, a fogyasztói trendek, trendcsoportok
GY: Elearning szerinti 12. téma feladatainak teljesítése és átbeszélése.
2. projektmunka leadási határideje és prezentációja 04.30.
14. EA: Tanuláselméletek, a fogyasztói trendek, trendcsoportok
GY: 2. zh 2. projektmunka pót prezentációja 05.07.

Opcionális pótlás 2. 05.14.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek:
évközi két zh: 20%-20%= 40%
két évközi projekt feladat és prezentációja: 40%
esettanulmányokhoz kötődő feladatok, évközi munka: 20%
Összesen 100%
A vizsgajegyek meghatározás a TVSZ szabályai szerint történik.
Az aláírás feltétele a szemináriumokon való részvétel (hiányzás a TVSZ szerint), az esettanulmányokhoz kötődő feladatok és a két projektfeladat határidőre történő teljesítése.
Az órai aktivitás, évközi feladatok nappali és levelező tagozaton tanórai csoport és egyéni munkák, kijelölt határidős feladatok elvégzését jelenti.
Projektfeladatok
A dolgozatot nappali és levelező tagozaton maximum 5 fős csoportban készíthetik el, Erasmusos és VK-s hallgatók egyénileg.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga jegy
 
Kötelező irodalom: Elearning anyag
Ajánlott irodalom: Fodor M.- Fürediné K. A.- Horváth. Á: Fogyasztói magatartás egyetemi tankönyv Gödöllő, 2011.
Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás Akadémia Kiadó, 2006.Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók Akadémia Kiadó, 2011.
Hofmeister Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó 2003.
Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek, KJK Kerszöv, 2003.