Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a tantárgy keretében átfogó képet kapjanak a vásárlói döntést befolyásoló tényezők rendszeréről, összefüggéseiről, a vásárlói döntési
mechanizmusról. A hallgatók ismerjék meg a fogyasztás és vásárlás kategóriáit, a fogyasztói- és vásárlói- magatartáskutatás főbb irányzatait, az
aktuális fogyasztói trendeket, a vásárlói magatartás különböző modelljeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
Az órai aktivitás, évközi feladatok nappali és levelező tagozaton tanórai csoport és egyéni munkák, kijelölt határidős feladatok elvégzését
jelenti.
Projekt feladat, komplex házi dolgozat
A dolgozatot nappali tagozaton maximum 3 fős csoportban készíthetik el, levelező tagozaton maximum 5 fős csoportokban, Erasmusos és VK-s
hallgatók pedig egyénileg.
1. feladatrész (20 pont)
a) Releváns, időszerű szekunder adatfeldolgozás az adott témáról: az első szemináriumon egyeztetett témák alapján.
Tartalom: Fogyasztói, vásárlói trendek, tendenciák, preferencia rendszerek elemzése, keresleti és kínálati piaci kitekintés. Fontos a pontos
forrásjelölés!
(Hazai és nemzetközi print és online adatok felhasználhatóak.)
3-4 oldal
b) A szemináriumokon egyeztetett témában kvalitatív primer kutatás lebonyolítása.
Tartalom: Kutatási célok megfogalmazása, kutatási segédeszköz kialakítása, a mintavétel lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése,
konklúzió levonása
4-5 oldal
2. feladatrész (20 pont)
a) Fogyasztói kvantitatív primer kutatás (minimum 150 fős mintán) az adott terület vonatkozásában: az első szemináriumon egyeztetett témák
alapján.
Tartalom: Kutatási célok megfogalmazása, kutatási segédeszköz kialakítása, a mintavétel lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése az
Alkalmazott piackutatás tárgy keretében meghatározott szempontok szerint
5-6 oldal
b) Kommunikációs stratégiai koncepció körvonalazása
Tartalom: Szekunder és primer vizsgálatok alapján önálló konklúziók levonása. Konkrét marketingkommunikációs stratégiai javaslatok
megfogalmazása, különös tekintettel a márkaérték vizsgálatokra.
Konkrétan milyen célközönségnek, milyen kommunikációs üzenettel, eszközökkel és milyen márkaérték közvetítésével képzelné el az új
termék/szolgáltatás koncepciójának bevezetését a fogyasztói és a szervezeti piacra. Differenciált vagy differenciálatlan megoldásokat alkalmazna,
és miért.
6-7 oldal
A dolgozatot kinyomtatva és elektronikusan, a prezentációt elektronikusan és emlékeztető diák formájában kinyomtatva is le kell adni az adott
időpontban a gyakorlatvezető tanárnak. Késett dolgozatokat nem tudjuk elfogadni!
A dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A csoportoknak csak egy dolgozatot kell beadniuk, a prezentációjában viszont minden készítőnek részt kell vennie. A dolgozatrészeket egyszerre
kell prezentálni, a prezentáció időtartama minden rész esetében: max 10 perc
A dolgozatok formai követelményei:
Times New Roman betűtípus, 13-as betűnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozatok legeleje a fedőlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítők neve; neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A felhasznált forrásmunkákról minden esetben korrekt irodalomjegyzéket kell készíteni és a szövegközben is korrekten kell hivatkozni.
A dolgozathoz a szükséges mellékleteket minden esetben csatolni kell. Erasmusos és VK-s hallgatók a megjelölt időpontokban tehetnek szóbeli
vizsgát. A házi dolgozat leadása a vizsgán történik, személyesen kel leadni, kinyomtatott formában. A Neptunban meghirdetett vizsgaalkalmakon
túl, egyéni időpontokban kért további vizsgákat a tárgyból nem tartunk.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A vásárlói magatartás sajátosságai, a fogyasztói piacok jellemzői A fogyasztói magatartás legfőbb hazai és nemzetközi trendjei A fogyasztói magatartás elméleti megközelítése, a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők rendszerezésének szempontjai A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális tényezők
02.19.
GY: Félévközi feladatok ismertetése 02.18. 02.22.

3. EA: A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők: A csoporthatás érvényesülésének jellegzetességei Véleményvezetők kapcsolata a fogyasztói és vásárlói magatartással. A család és az életív marketing, a családi életciklus, a gyerek szerepe családi vásárlási döntéshozatalban 03.05.
GY: Első feladatrész önálló teljesítése terepmunka (szekunder források gyűjtése, rendszerezése, prezentáció elkészítése) 03.04.. 03.08.
5. EA: 1. zh 03.19.
GY: Első feladatrész leadása és prezentációja 03.18. 03.22.
7. EA: A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők 04.02.
GY: Második feladatrész a) és b) pontjának ismertetése 04.01. 04.05.
9. EA: szünet 04.16.
GY: szünet 04.15. 04.19.
11. EA. A vásárlási döntés lépései és típusai 04.30.
GY: Második feladatrész a) pontjának részteljesítése önálló munka keretében (mintatagok rekrutálása mintavétel, kommunikációs stratégia koncepciójának kidolgozása) 04.29. 05.03_
13. EA: 2. zh 05.14. első opcionális pótlása
GY: a második feladatrész b) pontjának leadása és prezentációja, zh-k opcionális pótlása 05.13. 05.17.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga, melyet a hallgatók évközben teljesítenek az alábbiak szerint:
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
Egyes előadások és szemináriumok látogatását a tárgyfelelős által előzetesen megküldött konferencián és szakmai rendezvényeken való részvétel
helyettesíti a tárgyfelelős által előzetesen megírt szempontok szerint
 
Kötelező irodalom: Fodor M.- Fürediné K. A.- Horváth. Á: Fogyasztói magatartás egyetemi tankönyv Gödöllő, 2011.
Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás Akadémia Kiadó, 2006.
Ajánlott irodalom: Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók Akadémia Kiadó, 2011.
Hofmeister Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó 2003.
Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek, KJK Kerszöv, 2003.
Aktuális cikkek esettanulmányok, a Marketing&Menedzsment, a Kreatív, a Figyelő és a HVG szakfolyóiratokban.