Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Popovics Anett;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy bemutatja az internet üzleti alkalmazási módjait a marketinges gyakorlatban. Az előadásokon lehetőség nyílik a témakörrel kapcsolatos
hazai és külföldi elméleti és gyakorlat megismerésére, üzleti célú webhelyek elemzésére. Az önálló projektmunkák elvégzése közben a hallgató
kreativitása, a tanult ismeretek adaptálási készsége az elvárás.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy zárthelyi dolgozat + egy projektmunka (kidolgozás és prezentáció).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Online fogyasztói magatartás
2. Online kommunikációs eszközök, technológiák
3. Közösségi hálózatok az online marketingben
4. Web-statisztika, mérés, értékelés
5. Keresőmarketing és keresőoptimalizálás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félév során tesztek megírása és a kiadott projektek elkészítése.
A projektmunka megvalósítása csoportokban, a félév során folyamatosan történik, az elvégzett munkáról készített dolgozat leadása + prezentáció az utolsó konzultáció időpontjában esedékes.
Az évközi jegyet a zh-k és a projektmunka (50-50%) alapján állapítjuk meg.
A zh pótlására a TVSZ szerint kerül sor, az el nem végzett projektmunka pótlására nincs lehetőség.
 
Kötelező irodalom: Online üzlet és marketing (szerk. Bányai Edit-Novák Péter), Akadémia Kiadó, Budapest 2011