Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti
szempontok aktív integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási
eredmények bemutatásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során egy házi dolgozatot kell készíteni, mellyel max. 50 pont szerezhetõ. Ennek határideje a szorgalmi idõszak 11. hete (péntek 12 óra-
beérkezési határidõ- Moodleban).
Ebbõl minimum 25 pontot kell elérni ahhoz, hogy a hallgató aláírást szerezzen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Környezeti problémák társadalmi-gazdasági okai
2. Környezetbarát marketing definiálása, eszközei
3. Környezetbarát fogyasztói magatartás megközelítései, Környezetbarát szegmensek
4. Környezetbarát marketing-mix a gyakorlatban
5. Szabályozási kérdések
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, mellyel 50 pont szerezhetõ. Az év közbeni írásbeli házi dolgozat és a zárthelyi eredménye együtt adja az érdemjegyet.
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
Évközi jegy pótlása (az 50 pontos zárthelyié) a szorgalmi idõszak 14. hetében lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Dr. Majláth Melinda: Környezetbarát marketing, elektronikus jegyzet, 2016 ÓE - 4066