Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése olyan feladatok megoldásának vezetésével, szervezésével, amelyek ellátása rutinból nem megy. Ilyenek a beruházások,
fejlesztések,összetett programok, amelyek sikeres megoldásához szükség van a szaktudások összehangolt bevonására, pontos tervezésre,
csoportmunkára, az erőforrások összehangolására. Cél továbbá megismertetni projektmenedzsment működési szabályait, technikáit és vezetési
módszereit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalmi meghatározás. A projekt alapvető feltételei, folyamata. A projekt indításának feltételei. A projekt fázisai.A projekt kezdeményezés fázisa. A probléma felismerése, helyzetértékelés, vezetői döntés. Szervezeti szintű elvárások pontosítása.
Anyagi és technikai erőforrások biztosítása, környezeti feltételrendszer biztosítása. Működési szabályok rögzítése, Pozíciók és csoportszerepek meghatározása.
2. Projekttervezés. Műszaki és egyéb tervek készítése, a nagyobb munkafázisok tervének elkészítése.Logikai illetve időterv készítése. Kapcsolatok meghatározása, időadatok hozzárendelése, határidők, átfutási idők számítása.Kockázatelemzés. A várható problémák felmérése, elkerülésük módjának kidolgozása. Kommunikációs terv készítése, adatszolgáltatási kötelezettség.
3. A projekt végrehajtása. Menedzsment tevékenységek: a tevékenységek összehangolása, időadatok, kapacitások biztosítása, ellenőrzések. A projekt lezárásának folyamata. Jogi feltételrendszer meghatározása, a projekttagok re integrációja, az erőforrások re integrációja, utókalkuláció, lezáró elemzés.A projekt értékelése. Az elért eredmények összevetése a kiindulási feltételekkel. .Összefoglaló jelentés készítése.
4. Projektek és pályázatok. A pályázatok témakörei és a projekt folyamata. Erőforrás biztosítási lehetőségek. Esettanulmány kidolgozása a projektmenedzsment témaköréből. A projektek átvitel technikai fázisa. A hasznosítható eredmények dokumentálása, új megoldások jogi védelmének biztosítása.
5. Zh írás. A zh. Értékelése, a készített esettanulmány kiértékelése.
A félév lezárása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetőség szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Beszámoló, feladatbeadás.
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes (2014): Projektek menedzselése, egyetemi jegyzet (elekrtonikus) ÓE-KGK
Ajánlott irodalom: Görög, M. (1999): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest,
Görög, M. (2003): A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó, Budapest,
Lock, D. (1998): Projekt menedzsment, Panem, Budapest,
Csiszárik-Kocsir, Á. (2014): Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet (elekrtonikus) ÓE-KGK