Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az emberi kommunikáció lényegének és általános összefüggésrendszerének megértése. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismerése. A gazdaság
és az emberi kommunikáció egymásrautaltságának bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az egyéni érdek
érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzése az utolsó előadáson írásbeli zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, melyet minimum 51 %-os eredménnyel meg kell
írni. Ezen felül egyéni plusz feladatok készítésével további plusz pontok szerezhetőek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Együttműködés és verseny az üzleti életben
Érdekérvényesítés az üzleti tárgyaláson, bizalom az üzleti életben
A tárgyalás célja, a tárgyalási szituáció, erőviszonyok felmérése, felkészülés
2. Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevői, küldés és befogadás
Non-verbális jelek kommunikációban, az első benyomás szerepe
Az üzenet megfogalmazása, verbális és non-verbális eszközök használata
3. Az üzenet meghallgatása, dekódolási hibák
Kérdezéstechnika, a meghallgatás szerepe a kommunikációban
Érzelmek a kommunikációban
4. Tranzakció analízis elmélete
Konfliktushelyzetek feloldása az üzleti életben
5. Személyes tényezők a kommunikációban
Kommunikációs képességek fejlesztése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció. Elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest 2012
Fodor László, Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest, 2014