Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az emberi kommunikáció lényegének és általános összefüggésrendszerének megértése. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismerése. A gazdaság
és az emberi kommunikáció egymásrautaltságának bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az egyéni érdek
érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzése az utolsó előadáson írásbeli zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, melyet minimum 51 %-os eredménnyel meg kell
írni. Ezen felül egyéni plusz feladatok készítésével további plusz pontok szerezhetőek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Érdekérvényesítés és kommunikáció üzleti környezetben
2. Meggyőző és érthető kommunikáció, kódolás és dekódolás
3. A kommunikáció személyes és kapcsolati dimenziói
4. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
zárthelyi dolgozat sikeres megírása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: Fodor László - Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai, Noran Libro, Budapest, 2014.