Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Molnár Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlõdésének gazdaságtörténeti bemutatása, a
környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetõségeit és konkrét
esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való rendszeres részvétel. Kettõ beadandó esettanulmány.
1 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlődés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
Az eltartóképesség és a gazdaság lehetséges összefüggései / Meadows
A fenntartható fejlődés alapelvei
A gazdasági növekedés és a környezeti minőség összefüggései
A környezeti Kuznets-görbék jellemzői
2. A jólét elemzése, jóléti mutatók- Ökológiai lábnyom
A természeti erőforrások –A közjavak túlhasználata : „ a közlegelők tragédiája”
All Gore: A kellemetlen igazság című film megtekintése
Az újra nem termelhető természeti erőforrások- Megújuló erőforrások és optimális felhasználásuk- Nem kitermelhető természeti javak
3. A környezet monetáris értékelése – feladatok, elemzések
A környezetszennyezés gazdaságtana - Külső gazdasági hatások típusai
A környezetszennyezés két alaptípusa – Az externális hatások közgazdasági következménye - Pigou és Coase elméletének
környezetpolitikai aspektusai
4. Környezetpolitikai eszközök- Környezeti szabályozás, vállalati alkalmazkodás
A környezetvédelem szabályozásának eszközei: direkt és indirekt
szabályozó eszközök
5. A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek-
Az EU környezetpolitikája – A környezeti szabályozás vállalati támogatottsága
Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Budapest, Aula Kiadó, 2007
ISBN 978-963-9698-25-3
Ajánlott irodalom: Szlávik János : Fenntarható gazdálkodás Complex Kiadó, 2013.
Szlávik János: Környezetgazdaságtan, Typotex Kiadó Budapest, 2007.