Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A személyközi kommunikáció általános összefüggésrendszerének bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az
egyéni
érdekérvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti kommunikáció jellemzõi
2. Verseny, együttmûködés és a bizalom az üzleti életben
3. A kommunikáció verbális és non-verbális eszközei
4. Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevõi
5. Önismeret, emberismeret a kommunikációban
6. Információátadás nehézségei
7. A tranzakció-analízis elmélete
8. Szünet miatt elmarad
9. Érdekérvényesítési formák, a meggyõzés eszközei
10. A meghallgatás mûvészete
11. Az üzleti tárgyalás felépítése
12. Zárthelyi dolgozat
13. Kommunikációs stílusok
14. Üzleti kommunikációs helyzetek vizsgálata
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozaton min. 51 % + gyakorlati feladatok megoldása
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció jegyzet
Schulz von Thun, Friedmann: A kommunikációs zavarai és feloldásuk
Ajánlott irodalom: Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001, 2010
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? 2008
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997