Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Láhm Szilvia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
11. hét: Zárthelyi
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 11. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes (50%) megírása és a gyakorlatokon, valamint az elõadásokon a TVSZ szerinti részvétel. Ezek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkérdései. A közgazdasági gondolkodás rövid története.
2. A határhaszon elmélet legfontosabb kategóriái, összefüggései.
3. A mikroökonómia alapfogalmai, egyszerûsítõ feltételezései. A fogyasztói magatartás vizsgálata. Közömbösségi görbék.
4. A fogyasztó összhasznának maximalizálása. Költségvetési egyenes, optimalizáció. A kereslet ár-, keresztár-és jövedelemrugalmassága.
5. Termelõi magatartás. A termelés technikai összefüggései.
6. Költségek és profitok. Rövid- és hosszútávú költségfüggvények.
7. Piaci szerkezetek. Kompetitív vállalat kínálati magatartása.
8. A tiszta monopólium profitmaximalizálása. Holtteher veszteség.
9. Természetes monopóliumok. Monopolista verseny. Árdiszkrimináció.
10. Termelési tényezõk piaca. Erõforrások kereslete és kínálata. Munkapiac.
11. ZH
12. Tõkepiac. Természeti erõforrások piaca.
13. Monopolhatások az erõforrások piacán.
14. Külsõ gazdasági hatások.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: Ismétlõ javítóvizsga díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagot felöleli.

A vizsga módja: Írásbeli vizsga.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga.

 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2001.
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár

Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Mûszaki Kiadó 1993