Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti szempontok
aktív integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási eredmények
bemutatásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 3 nagyobb feladatot kell önállóan és/vagy csoportosan megoldani, amikből összesen maximum 50 pont szerezhető. Ebből minimum
25-öt kell elérni ahhoz, hogy a hallgató aláírást szerezzen. Ezen feladatok előre meghatározott határidővel oldandók meg és jellegüknél fogva NEM
PÓTOLHATÓAK!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jelenkori környezeti problémák
2. Környezeti problémák gazdasági és társadalmi okai
3. A hagyományos marketing kritikái
4. A környezetbarát marketing definiálása a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Fejlõdésének állomásai
5. Környezetbarát marketing elõzményei és lehetséges zöld marketingstratégiák. Zöldrefestés.
6. Környezetbarát magatartás definiálása – szûkebb és tágabb értelmezés
7. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A demográfiai jellemzõik. pszichográfiai jellemzõk szerepe az azonosításukban.
8. Környezetbarát marketing-mix: környezetbarát termék – létezik-e ilyen? Védjegyhasználat kérdései.
9. Környezetbarát marketing -mix : marketingkommunikáció
10. Fogyasztói csoportok szegmentálása környezettudatosság alapján.
11. Egy hazai kutatás eredményei a környezetbarát fogyasztói magatartás következetességének témakörében. Kutatási problémák és megoldásuk.
12. Vállalati esettanulmányok
13. Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozat pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ezen kívül a 13. héten zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, mellyel 50 pont szerezhetõ. Az évközbeni önálló/csoportos feladatok és a zárthelyi eredménye együtt adja az érdemjegyet.
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
A zárthelyi dolgozat pótlása a 14. héten lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Dr. Majláth Melinda: Környezetbarát marketing, elektronikus jegyzet, 2016 ÓE - 4066