Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja a modern világgazdasági rendszer kialakulásának, a nemzetközi gazdaság fejlődési tendenciáinak bemutatása, elsősorban a XIX. és
a XX. század időszakára koncentrálva. Foglalkozik a tőkés világgazdaság centrum-periféria viszonyainak változásával, és felvázolja a jelenkori
világgazdaság erőviszonyait és a kialakulásához vezető utat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás a TVSZ szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. A preindusztriális gazdaság jellemzõi
2. A modern gazdasági növekedés ciklusai
3. A modern világgazdasági rendszer gyökerei a „hosszú XVI. század”-ban”
4. Az ipari forradalom Angliában
5. Az ipari forradalom gazdasági és társadalmi következményei
6. A nemzetközi kereskedelem fellendülése a XIX. században
7. Az ipari forradalom kiterjedése: Németország gazdasági fejlõdése
8. Az ipari forradalom követõi: Franciaország, Hollandia, Japán
9. Az agrárgazdaság helyzete a századfordulón
10. Az 1929-1933 közötti gazdasági világválság
11. A nemzetközi gazdaság fejlõdése a II. világháború után
12. Az 1973. évi olajválság és a világgazdasági adaptáció mechanizmusai
13. Demográfiai viszonyok a XIX-XX. században
14. Az állami beavatkozás kérdése és a „jóléti állam” a XX-XXI. század fordulóján
Az életszínvonal és a foglalkozási szerkezet alakulása a XX. század 2. felében
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az előadásokon elhangzott tananyag és a kötelező szakirodalom alapján két esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Diederiks H. A. (szerk.): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp., 1995, Osiris. 193-333. o.
Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása.
Bp. 1983, Gondolat. II. fej. 124-199. o.
Ferguson, Niall: Civilizáció. A Nyugat és a többiek. Bp. 2011(2016), Scolar. 354-387. o.
Ajánlott irodalom: Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története a kõkorszaktól napjainkig. Bp., 1994, Maecenas
Ciepelewski, J. et alii: A világ gazdaságtörténete a kapitalizmus kialakulásától 1980-ig. Budapest, 1985, Kossuth
Mokyr, Joel: A gazdaság gépezete (Technológiai kreativitás és gazdasági haladás). Budapest, 2004, Nemzeti Tankönyvkiadó