Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelő pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
 A tantárgy blended learning formájában zajlik. Az elméleti tananyag elearning formában kerül elsajátításra, melyet heti egy gyakorlat
egészít ki.
 Az egyes témák végi tesztek kitöltése kötelező!
 A záróteszt megírása kötelező!
 A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített értéket!
 Zárthelyi dolgozat megírása minimum 50%-ra előre megbeszélt időpontban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénz időértéke
2. A pénz kialakulása
3. Bankrendszerek
4. Monetáris politika
5. Bankügyletek
6. Értékpapírok 1
7. Értékpapírok 2
8. Pénzügyi piacok
9. Fizetési forgalom
10. Fiskális politika
11. Nemzetközi pénzügyi alapok
12. Összefoglalás
13. Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozat pótlása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába.2011, OE jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)
Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo, Bp, 2006