Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az emberi kommunikáció lényegének és általános összefüggésrendszerének megértése. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismerése. A gazdaság
és az emberi kommunikáció egymásrautaltságának bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az egyéni érdek
érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Érdekérvényesítés és kommunikáció üzleti környezetben
2. Meggyőző és érthető kommunikáció, kódolás és dekódolás
3. A kommunikáció személyes és kapcsolati dimenziói
4. Munkahelyi konfliktusok
5. Kérdezéstechnika és meggyőződés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
vizsgadolgozat sikeres megírása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsgajegy
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: Fodor László - Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai, Noran Libro, Budapest, 2014.