Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a piacról, annak működéséről, a vállalatok marketingmenedzsmentjének eszközeiről, s egyben megalapozza a későbbi
félévek szakmai marketing tárgyait (piackutatás, szolgáltatásmarketing, médiamarketing, stb.).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 8. héten.
A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes (min. 51%) megírása és a gyakorlatokon, valamint az előadásokon a TVSZ
szerinti részvétel. Ezek hiányában a félév nem ismerhető el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketing alapfogalmai és a marketing integrálása a vállalati gyakorlatban
2. Fogyasztói piac és vásárlói magatartás
3. Szervezeti piac és beszerzési magatartás
4. A piacszegmentálás folyamata és menete a fogyasztói és szervezeti piacon
5. Marketingstratégia
6. Vállalati termékpolitika I. Termékszortiment alakítása, márkázás, életgörbe-menedzsment
7. Vállalati termékpolitika II. A szolgáltatások sajátosságai és menedzselése
8. Árpolitika I. A listaárak képzésének szempontjai és főbb módszerei
9. Árpolitika II. Az árképzés gyakorlata
10. Értékesítéspolitika I. Az értékesítési lánc felépítése és logisztikája
11. Értékesítéspolitika II. Az értékesítési pontok elhelyezése és marketingmenedzsmentje
12. Marketingkommunikáció I. A kommunikáció modelljei, a főbb reklámformák
13. Marketingkommunikáció II. A reklámfolyamat menedzselése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
Írásbeli vizsga.
A vizsgajegy 3 komponensből áll össze:
Évközi aktivitás gyakorlaton: 20%
ZH: 20%
Vizsgajegy: 60%
Nem számítható a jegy, ha a vizsgadolgozat eredménye nem éri el a vizsga össz-pontszámának 50%/-át.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann (2013): Alapmarketing, elektronikus tananyag
Kiss Mariann (2014): Alapmarketing példatár Akadémia Kiadó, 200.