Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének, a
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok
gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali
készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex tervezésére, szervezésére, elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során egy projekt feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak 2-4 fõs csoportokban..
A projekt munka formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõ(k) neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében,
kizárólag a gyakorlatvezetõnek lehet leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.

1. feladat: A hallgatók csoportonként sorolással kapnak egy terméket/szolgáltatást, melyet tetszõlegesen fel kell ruházzanak speciális
tulajdonságokkal, azaz egy új termék/szolgáltatás variációt kell kitaláljanak. Ennek a piaci bevezetéséhez kapcsolódó reklám-kampánytervét kell
elkészíteni.
A dolgozat javasolt struktúrája:
- A termék vagy szolgáltatás bemutatása (kiemelten a USP)
- A célközönség meghatározása, pozicionálás
- A termék/szolgáltatás reklámprogramjának megtervezése, az 5M alapján
- A promóciós mix további elemeinek megtervezése.
A dolgozat terjedelme 10-12 oldal, prezentációja max 7 perc.
A házi dolgozatok és a zárthelyi dolgozatok javítására, pótlására lehetõség nincs!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A reklámpiac jellemzői, briefing, briefing típusai reklámkampányok tervezésének lépései 09.21.
2. Médiatervezés, médiumok típusai, előnye, hátránya 10.19
3. Projektmunka prezentációja, zh 11.30.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
vizsgajegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek:
Zh: 50%
projekt feladat: 50%

Az aláírás feltétele, a házi feladatok elkészítése minimum 50%-os elfogadhatósági szinten és prezentálás határidõre, a zárthelyi dolgozat megírása a kijelölt idõpontban.

Vizsgakurzus és Erasmus esetén:
A hallgatóknak egyénileg kell elkészíteniük a fent említett feladatokat (szabadon választhatnak ki terméket/szolgáltatást) és azt a szorgalmi idõszakban eljuttatni kinyomtatva az GTI titkárságra az oktató nevének feltüntetésével. Ezen részfeladatokból áll össze a gyakorlati jegy: 20%-35-45%-ban, tehát zh, írásbeli vizsga nincs.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsgajegy
 
Kötelező irodalom: Elõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: 1. Incze Kinga-Pénzes Anna: Reklám helye 2.0.
2. Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció érthetõen, Szókratész, 2011.
3. Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.