Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb
helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való rendszeres részvétel, 2 esttanulmány megírása, 1 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
A közlés és befogadás egysége
A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
A nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai az üzleti életben
Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerû ismertetése

2. Menedzser illemtan címû film bemutatása és elemzése
Hogyan tárgyaljunk üzletrõl?
Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok önéletrajz és
kísérõlevél írásához
Hogyan készüljünk a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR
3. Az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei.
Értekezletek, elõadások, tárgyalások, prezentációk -
Kommunikációs technikák

4. A szerzõdés szempontjai Mikor jön létre szerzõdés az üzleti életben?
5. Közös vállalatban az üzleti partnerrel
Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
6. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
Zárthelyi dolgozat
A félév lezárása, összefoglalás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. Animula, 2000.
Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? 2003
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997
Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban Korona Nova 1996
Katona Mária - Szabó Csaba: Kommunikáció - Üzleti kommunikáció Képzõmûvészeti Kiadó 2006
Pálinkás Jenõ: Üzleti kommunikáció LSI Oktatóközpont, 2000