Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképesítés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás segítése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az
alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való aktív részvétel elősegíti a kurzus követelményeinek teljesítését.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A piac és a piaci szereplők jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzői. Egyensúlyi helyzet. A fogyasztói magatartás elemzése.
2. A termelés költségei. A profit fogalmának értelmezése. A piactípusok jellemzői. Vállalati magatartás tökéletes versenyhelyzetben, valamint monopol- és oligopol piac esetén. A termelési tényezők piacának jellemzői.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgadolgozat feladatai az órán ismertetettekkel azonos típusúak. A pótlás lehetőségeiről a hallgatók tájékoztatót kapnak.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek Budapest, 2016, elektronikus jegyzet, ÓE (vonatkozó fejezetek)
Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár, ÓE