Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Könnyûipari mérnök;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A közgazdaságtan és annak részeként a mikroökonómia, mint elméleti alaptudomány alapvető feladata, hogy a hallgatók elméleti ismereteket
szerezzenek és elsajátítsák a gazdasági döntések meghozatalához szükséges kalkulációk alapjait. Egyszerű matematikai feladatok és esettanulmányok
célja, a tananyag jobb megértése és hogy rávilágítsunk az elméleti ismeretek gyakorlati felhasználásának lehetőségére. A tárgy elméleti alapokat
nyújt a különböző szintű döntések jóléti hatásának elemzéséhez is. Megismerteti a hallgatókat a közgazdasági elemzésekhez használt alapvető
módszerekkel, modellkészítés, határelemzés, játékelmélet. Mindezekkel a tárgy megalapozza a későbbi szakmai tárgyakat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
-Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
-Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése 6. és a 13. héten, azaz minimum 51%-os szint elérése,
külön- külön.
-A tárgy szóbeli kollokviummal zárul, melyre írásbeli beugró dolgozatot kell írni a vizsgát megelőzően. A beugró dolgozaton minimum 60%-ot
kell elérni, tartalmilag a teljes tananyagot felöleli a beugró dolgozat, mely igaz-hamis feleletválasztós kérdésekből és többszörös választásos
feladatokból áll.
-A szóbeli kollokvium során a hallgatók a tantárgy témaköreiből húznak majd rövid kidolgozási idő után szóban adnak számot tudásukról.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szubjektív értékelmélet és a piaci kereslet. A piaci mechanizmus, a kereslet és kínálat rugalmassága rövid és hosszú távon. Statikus és dinamikus modellek.
2. Marshall piacelmélete. Az időtényező és a várakozások szerepe. Kereslet-kínálat elemzés. Az állami beavatkozások a mikroökonómiai piacokon. Támogatások és adók, vámok, szabályozás hatása és a teherviselés kérdései.
3. A fogyasztói magatartás vizsgálata. Hasznosság elméletek fejlődése. Kardinális, ordinális és kinyilvánított preferencia-elmélete.
4. Fogyasztói optimum meghatározása kardinális és az ordinális hasznosság elméletben. Az árváltozás helyettesítési és jövedelemhatásai: alternatív elméleti megközelítések.
5. A kompenzált keresleti görbe. Az Engel görbe. A manipulált fogyasztói magatartás.
6. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 1.
7. A piacformák fejlődése és elméletei. A piaci hatalom mérésének módszerei. A piaci hatalom és az árrugalmasság összefüggése. A piaci hatalom mérése és a globalizáció. A piac és a vállalaton belüli mechanizmus koordinációs szerepe. A posztmodern vállalat, hálózatok.
8. Kibocsátás és ármeghatározás a nem kompetitív piacokon. A monopólium és a monopszónia. A monopolista versenypiac elmélete. Oligopólium és stratégiai viselkedés. A játékelmélet alkalmazása - kooperatív és nem kooperatív játékok. Globális oligopóliumok. A monopolista árdiszkrimináció formái.
9. A tényező piac és a jövedelemelosztás. A termelési tényezők kereslete és kínálata (munka, tőke, természeti erőforrások) a kompetitív és nem kompetitív piacon (monopszónia és monopólium). Az állam és a civil szervezetek szerepe.
10. A piaci elégtelenségek, kudarcok formái, a közjavak, externáliák, aszimmetrikus információ, megbízó-ügynök probléma, jövedelem-egyenlőtlenségek.
11. A Nobel díjas és a magyar közgazdászok szerepe a közgazdasági elméletek fejlődésében.
12. A közgazdasági elméletek fejlődése. Ár- érték és a jövedelemelosztás elméletének fejlődése. A klasszikus ár-érték és piacelméletek bírálata és továbbfejlődése.
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 2.
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
-A tantárgy aláírásának megszerzéséhez a hallgatóknak két sikeres zárthelyi dolgozatot kell írniuk.
-A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi időszak 14. hetében, valamint a vizsgaidőszak első 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt időpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot.
-A tárgy szóbeli kollokviummal zárul. Az szóbeli vizsga formájáról a hallgatók szóbeli tájékoztatót is kapnak az első órán. A szóbeli vizsgára írásbeli beugró dolgozatot kell írni a vizsgát megelőzően. A beugró dolgozaton minimum 60%-ot kell elérni, tartalmilag a teljes tananyagot felöleli a beugró dolgozat, mely igaz-hamis feleletválasztós kérdésekből és többszörös választásos feladatokból áll.
-A szóbeli kollokvium fogalom meghatározásból, alapösszefüggések függvények segítségével való bemutatásából és számítási feladatból áll. A feladatok a tankönyvben található mintafeladatokkal, illetve az órai feladatokkal azonos típusúak.
-Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, így letiltásra kerülnek. Szóbeli vizsga a tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagából a vizsgaidőszakban lehetséges.

A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
sikeres írásbeli beugró dolgozat után szóbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Horváth I. –dr. Láhm Sz. –dr. Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyűjtemény 2014
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár, 2006
Farkasné Fekete Mária – Molnár József: Mikroökonómia, Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2013
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV, 2012
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 2010
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Műszaki Kiadó, 2009