Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: ipari és formatervezõ mérnök;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1PBNE
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A közgazdaságtan és annak részeként a mikroökonómia, mint elméleti alaptudomány alapvető feladata, hogy a hallgatók elméleti ismereteket
szerezzenek és elsajátítsák a gazdasági döntések meghozatalához szükséges kalkulációk alapjait. Egyszerű matematikai feladatok és esettanulmányok
célja, a tananyag jobb megértése és hogy rávilágítsunk az elméleti ismeretek gyakorlati felhasználásának lehetőségére. A tárgy elméleti alapokat
nyújt a különböző szintű döntések jóléti hatásának elemzéséhez is. Megismerteti a hallgatókat a közgazdasági elemzésekhez használt alapvető
módszerekkel, modellkészítés, határelemzés, játékelmélet. Mindezekkel a tárgy megalapozza a későbbi szakmai tárgyakat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az előadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett
mértéket. Akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket félévköz jegy nem adható!
- Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése, azaz minimum 51%-os szint elérése.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti időpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- Jegypótló írásbeli vizsga lesz azoknak, akiknek nem sikerült megszerezni a két zh. 51 %-át.
- A félévközben megírt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szubjektív értékelmélet és a piaci kereslet. A piaci mechanizmus, a kereslet és kínálat rugalmassága rövid és hosszú távon. Statikus és dinamikus modellek.
2. Marshall piacelmélete. Az időtényező és a várakozások szerepe. Kereslet-kínálat elemzés. Az állami beavatkozások a mikroökonómiai piacokon. Támogatások és adók, vámok, szabályozás hatása és a teherviselés kérdései.
3. A fogyasztói magatartás vizsgálata. Hasznosság elméletek fejlődése. Kardinális, ordinális és kinyilvánított preferencia-elmélete.
4. Fogyasztói optimum meghatározása kardinális és az ordinális hasznosság elméletben. Az árváltozás helyettesítési és jövedelemhatásai: alternatív elméleti megközelítések.
5. A kompenzált keresleti görbe. Az Engel görbe. A manipulált fogyasztói magatartás.
6. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 1.
7. A piacformák fejlődése és elméletei. A piaci hatalom mérésének módszerei. A piaci hatalom és az árrugalmasság összefüggése. A piaci hatalom mérése és a globalizáció. A piac és a vállalaton belüli mechanizmus koordinációs szerepe. A posztmodern vállalat, hálózatok.
8. Kibocsátás és ármeghatározás a nem kompetitív piacokon. A monopólium és a monopszónia. A monopolista versenypiac elmélete. Oligopólium és stratégiai viselkedés. A játékelmélet alkalmazása - kooperatív és nem kooperatív játékok. Globális oligopóliumok. A monopolista árdiszkrimináció formái.
9. A tényező piac és a jövedelemelosztás. A termelési tényezők kereslete és kínálata (munka, tőke, természeti erőforrások) a kompetitív és nem kompetitív piacon (monopszónia és monopólium). Az állam és a civil szervezetek szerepe.
10. A piaci elégtelenségek, kudarcok formái, a közjavak, externáliák, aszimmetrikus információ, megbízó-ügynök probléma, jövedelem-egyenlőtlenségek.
11. A Nobel díjas és a magyar közgazdászok szerepe a közgazdasági elméletek fejlődésében.
12. A közgazdasági elméletek fejlődése. Ár- érték és a jövedelemelosztás elméletének fejlődése. A klasszikus ár-érték és piacelméletek bírálata és továbbfejlődése.
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 2.
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Kötelező irodalom: Horváth I. –dr. Láhm Sz. –dr. Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyűjtemény 2014
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár, 2006
Farkasné Fekete Mária – Molnár József: Mikroökonómia, Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2013
Dr. Csiszárik- Kocsir Ágnes Közgazdaságtan mérnököknek jegyzete, 2016 Budapest, Óbudai Egyetem KGK-GTI
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV, 2012
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 2010
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Műszaki Kiadó, 2009