Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1HBEE
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 7 Tantermi gyakorlat: 7 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A mikroökonómia jelenségeinek és kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodás segítése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy a félév végén évközi jeggyel zárul. Az évközi jegy feltétele 1 db elégséges szintű zárthelyi dolgozat megírása a 13. héten. Az elégséges
jegy megszerzésének feltétele a dolgozat minimum 50%-os teljesítése. Pótlás a 14. héten azok számára, akik a dolgozatot nem írták meg, vagy nem
szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplők jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzői. Ár- és jövedelemrugalmasság. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása.
2. A fogyasztói magatartás elemzése. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása.
3. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai – gazdasági összefüggései. A termelés költségei. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása.
4. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különböző profit-fogalmak értelmezése. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása.
5. A piactípusok jellemzői. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, monopol-és oligopolpiac esetén. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása.
6. A termelési tényezők piacának jellemzői. Zárthelyi dolgozat
7. Zárthelyi dolgozat pótlása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek Budapest, 2016, elektronikus jegyzet, ÓE
Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár, ÓE