Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1HBEE
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 7 Tantermi gyakorlat: 7 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A mikroökonómia jelenségeinek és kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben
való eligazodás segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A
tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy a félév végén évközi jeggyel zárul. Az évközi jegy feltétele 1 db elégséges szintű zárthelyi dolgozat megírása a 13. héten. Az
elégséges jegy megszerzésének feltétele a dolgozat minimum 50%-os teljesítése. Pótlás a 14. héten azok számára, akik a dolgozatot nem írták meg,
vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplők jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzői. Ár- és jövedelemrugalmasság.
Az előző előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
2. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzői. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre.
Az előző előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása-
3. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai – gazdasági összefüggései. A termelés költségei.
Az előző előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
4. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különböző profit-fogalmak értelmezése.
Az előző előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. A piactípusok jellemzői. A verseny jellege és formái különböző piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, monopol-és oligopolpiac esetén.
Az előző előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
6. A termelési tényezők piacának jellemzői. A tőkepiac sajátosságai. A reáltőke értékelésének különböző módjai. A munkapiac sajátosságai.
Az előző előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
Zárthelyi dolgozat
7. Zárthelyi dolgozat pótlása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek Budapest, 2016, elektronikus jegyzet, ÓE
Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár, ÓE