Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvető politikatudományi ismeretek nyújtása. A tananyag a parlament, parlamenti demokrácia, pártok, eszmék, jogállam lényegét, történelmi elõzményeit
ismerteti. Segít eligazodni a politika változó világában, és ismerteti az állampolgár szerepét, helyét és lehetõségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelező, ellenőrzése katalógussal vagy névsorolvasással történik. Hiányzás a TVSZ elõírásai szerint (összesen három
alkalommal) lehetséges.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények ismertetése
2. A politika fogalma, a politika modern formái és tartalmai. Politika és politikatudomány
3. A politikai ideológiák
4. A politikai pártok (típusi és funkciói a politikai-társadalmi életben)
5. A nem demokratikus rendszerek (autoriter és totális diktatúrák)
6. A demokratikus rendszerek jellemzői és intézményrendszere
7. A modern nemzetközi terrorizmus (ismérvei és típusai)
8. A muzulmán terrorizmus (Muzulmán Testvériség, Al-Kaida, Iszlám Állam)
9. A migrációs válság politikai kérdései
10. A rendszerváltás Magyarországon (1989-1990)
11. Kormányok és pártok Magyarországon a rendszerváltás után (1990-2006)
12. Torzulási folyamatok a demokratikus politikai struktúrában (kormányok és pártok 2006-2014 között)
13. Az Orbán-rendszer ma (demokrácia vagy diktatúra?)
14. A jelenkori politikai fejlődés lehetséges, várható irányai (politikai prognózisok történetfilozófiai távlatokban)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga az előadások anyaga és a Tankönyv kijelölt fejezetei alapján. Három feltett esszé jellegű kérdésből (egy kötelező, kettő közül az egyik választható) két kérdésre kell válaszolni. Sikertelen vizsga esetén javítás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Haskó Katalin-Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba.
Budapest, 2003, Osiris. 94-198. o.
Gyurgyák János [Szerk.]: Mi a politika?
Budapest, 2003, Osiris. 394-421. o.
Ajánlott irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.
Budapest, 2006, Osiris. 19. fej. Társadalmi változás. 662-710.o
Tóth Csaba-Török Gábor: Négy választás Magyarországon (2002-2014).
Budapest, 2015, Osiris
Körösényi András [Szerk.]: A magyar politikai rendszer – negyedszázad után.
Budapest, 2015, Osiris-MTA. 401-422. o.