Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák látogatása és az írásbeli beszámolók megírása kötelező feltétele a jegy megszerzésének. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése. Bevezetés
2. A szociológia, mint tudomány
3. A szociológia története
4. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés
5. A társadalmi mobilitás
6. A népesedés fõ szociológiai problémái
7. A család
8. Életmód, mindennapi élet
9. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok
10. Nemzetközi konfliktusok, globalizáció, terrorizmus, vallási kérdés
11. Oktatás, nevelésügy és iskolarendszer
12. Egyenlõtlenség és szegénység
13. A deviáns viselkedés
14. A társadalmi változás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy kialakításának módja: írásbeli beszámoló a félév során 3 alkalommal (a 3. alkalom pótlás és javítás), melynek során az előadásokon elhangzott tananyag és a kötelező szakirodalom alapján két esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Giddens, Anthony: Szociológia. Bp., 2008, Osiris.
(a műnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei)
Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom. Bp., 2015, Osiris.
75-92. és 211-226. o.
Ajánlott irodalom: Angelusz Róbert [Szerk.]: A társadalmi rétegzõdés komponensei. Budapest, 2004, Új Mandátum
Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Budapest, 1987, Gondolat
Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Budapest, 2009, Osiris
Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris
Weber, Max: Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris