Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzőbb
helyzeteiben a megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történő begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon való rendszeres részvétel, 3 esettanulmány megírása és határidőre történő beadása,
2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A prezentáció témajavaslatait az előadáson közli az előadó.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és az összefüggés rendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítő és akadályozó tényezők
A közlés és befogadás egysége- Az önismeret jelentősége, énkép
Attitűd, előítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
Johari –ablak- Ok-keret jelentősége
2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
IQ- EQ és a kommunikáció
Kommunikációs sajátosságok az üzleti életben
Önismereti tesztek
3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerű ismertetése
4. Menedzser illemtan című film bemutatása és elemzése
Szituációs feladatok
5. Hogyan tárgyaljunk üzletről?
6. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok az önéletrajz és
kísérőlevél írásához / Állásvadászat
7. Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra
8. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külső és belső PR
1. zárthelyi dolgozat
9. Az üzleti élet alapvető kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
előadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs
technikák
10. A szerződés szempontjai - Mikor jön létre szerződés az üzleti életben? A tárgyalástechnika című film megtekintése és megbeszélése
11. Kommunikáció hazánkban és külföldön - Kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
12. 2. zárthelyi dolgozat
13. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
A tárgyalástechnika című film megtekintése
Szituációs feladatok, tesztek
14. A félév lezárása, összefoglalás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. Animula, 2000.
Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? 2003
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997
Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban Korona Nova 1996
Katona Mária - Szabó Csaba: Kommunikáció - Üzleti kommunikáció Képzõmûvészeti Kiadó 2006
Pálinkás Jenõ: Üzleti kommunikáció LSI Oktatóközpont, 2000