Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás
segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy előkészíti
és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező.
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Az elégséges jegy megszerzésének feltétele a dolgozat minimum 50%-os teljesítése.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Előadás: Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplők jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzői. Ár- és jövedelemrugalmasság.
2. 1. Gyakorlat: Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. 2. Előadás: A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzői. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre.
4. 2. Gyakorlat: Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. 3. Előadás: Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai – gazdasági összefüggései. A termelés költségei.
6. 3. Gyakorlat: Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. 4. Előadás: A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különböző profit-fogalmak értelmezése.
1. zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
8. 4. Gyakorlat: Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
9. 5. Előadás: A piactípusok jellemzői. A verseny jellege és formái különböző piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, monopol-és oligopol piac esetén.
10. 5 Gyakorlat: Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. 6. Előadás: A termelési tényezők piacának jellemzői. A tőkepiac sajátosságai. A reáltőke értékelésének különböző módjai. A munkapiac sajátosságai.
12. 6. Gyakorlat: Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. 7. Előadás: Az értékpapírpiac jellemzői, szerepe. A föld és ingatlanpiac.
2. zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 80 perc)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek Budapest, 2016, elektronikus jegyzet, ÓE
Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár, ÓE