Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU11GND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit, és a kapcsolódó
pénzügyi számításokat. Képessé váljon az alapvető pénzügyi dokumentumok értelmezésére, a vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérésére, beleértve
a beruházás, fejlesztés témakörét is.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A 13.-héten zárthelyi dolgozat a tananyag számítási részéből, valamint egy 10 perces prezentáció a tananyaghoz kapcsolódó témakörben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás vagyona, mérleg, eredmény kimutatás szerkezete
2. A vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái, az optimális tőkeszerkezet
3. A finanszírozás formái, belső finanszírozás, amortizáció
4. A külső finanszírozás formái
5. Átlagos tőkeköltség
6. A pénzügyi teljesítmény mérése
7. Rövid illetve hosszú távú pénzügyi egyensúly, likviditás, eladósodottság
8. Jövedelmezőség és hatékonyság
9. Befektetési stratégia, finánc és reálberuházások
10. Szünet
11. Beruházás gazdaságossági számítások I.
12. Szünet
13. Beruházás gazdaságossági számítások II. Belső megtérülési ráta
14. Vállalkozások állami támogatása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az előadások és szemináriumok látogatása kötelező, a hiányzás megengedett mértékét a TVSZ szabályozza. A mértéket meghaladó hiányzás esetén a hallgató letiltásra kerül. A 13. héten megírt zárthelyi elfogadásának feltétele 50%, a pótlás a 14. héten, valamint a vizsgaidőszak első 10 napjában lehetséges. A hiányzás miatt letiltott hallgatók nem pótolhatnak
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalati pénzügyek OE jegyzet. Budapest 2011
Dr Csiszárik-Kocsir Ágnes - Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalati pénzügyek példatár OE elektronikus jegyzet. Budapest 2013