Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadások és szemináriumok látogatása egyaránt kötelező. Az aláírás feltétele a 2 zh. legalább elégséges,átlagú megírása.
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két
esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése. Bevezetés
2. A szociológia mint tudomány (e.a.)
3. A szociológia története (gy.)
4. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (e.a.)
5. A társadalmi mobilitás (gy.)
6. A népesedés fõ szociológiai problémái (e.a.)
7. A család (gy.)
8. Életmód, mindennapi élet (e.a.)
9. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (gy.)
10. Nemzetközi konfliktusok, globalizáció, terrorizmus, vallási kérdés (e.a.)
11. Oktatás, nevelésügy és iskolarendszer (gy.)
12. Egyenlõtlenség és szegénység (e.a.)
13. A deviáns viselkedés (gy.)
14. A társadalmi változás (e.a.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga: az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl kettõt kell - szabadon kiválasztva - megválaszolni, a megadott tematika alapján. Sikertelen vizsga esetén javítás a TVSz szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Ajánlott irodalom: Angelusz Róbert [Szerk.]: A társadalmi rétegzõdés komponensei. Budapest, 2004, Új Mandátum
Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Budapest, 1987, Gondolat
Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris
Weber, Max: Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris