Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák látogatása és a szemináriumi zárthelyi dolgozatok megírása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás a TVSZ szerint
(maximum három alkalommal), kizárólag elõadásokról lehetséges. A szemináriumokon a részvétel kötelezõ!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése. Bevezetés
2. A szociológia mint tudomány (e.a.)
3. A szociológia története (gy.)
4. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (e.a.)
5. A társadalmi mobilitás (gy.)
6. A népesedés fõ szociológiai problémái (e.a.)
7. A család (gy.)
8. Életmód, mindennapi élet (e.a.)
9. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (gy.)
10. Nemzetközi konfliktusok, globalizáció, terrorizmus, vallási kérdés (e.a.)
11. Oktatás, nevelésügy és iskolarendszer (gy.)
12. Egyenlõtlenség és szegénység (e.a.)
13. A deviáns viselkedés (gy.)
14. A társadalmi változás (e.a.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Ajánlott irodalom: Angelusz Róbert [Szerk.]: A társadalmi rétegzõdés komponensei. Budapest, 2004, Új Mandátum
Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Budapest, 1987, Gondolat
Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris
Weber, Max: Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris