Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebb, rendszerezett ismereteket szerezzenek a vállalatok piaci működéséről, a marketingtevékenység
menedzselési feladatairól, megismerjék a stratégia marketing alapjait. A tárgy keretében a hallgatók esettanulmányokon keresztül elemzik a vállalati
marketing stratégiákat, meghatározzák a lehetséges marketing célokat, definiálják az operatív feladatokat, a teljesítménymérés lehetséges eszközeit,
megismerik a marketingtervezés folyamatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás megszerzésének feltétele a két Zh 50%-os teljesítése valamint a kiadott házi dolgozat összeállítása, prezentálása
Házi dolgozat:
Részletes marketingterv készítése és prezentálása!
Választható:
Egy új termék/szolgáltatás piaci bevezetésének terve vagy
Egy új vállalat/vállalkozás komplex marketingterve, vagy
Egy már bevezetett termék/szolgáltatás piaci pozíciójának javítása
Terv tartalma:
Vezetői összegzés; Pillanatnyi helyzetkép; Lehetőségek és problémák elemzése; Célkitűzések; Marketingstratégia; Cselekvési programok (4P); Várható
nyereség, veszteség; Ellenőrzés

A dolgozat terjedelme: 15 - 20 oldal.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ea.:Bevezetés, vállalati piaci orientációs modellek áttekintése, marketing alapfogalmak, a „P” modellek evoluciója (4P, 7P, 11P, 4C, 4E)
Sz: Félévközi feladatok ismertetése
2. Ea.: Marketing tervezés szintjei, folyamata, vállalati küldetés fogalma, küldetések a gyakorlatban
Sz: Esettanulmány feldolgozása
3. Ea.: Környezetelemzés módszertana, makro- és mikrokörnyezet elemzése, versenytárselemzés
Sz: STEEP, , Porter öt erő modell, SWOT alkalmazása a gyakorlatban
4. Ea.: Mikrokörnyezet elemzési módszertanok áttekintése, vállalati marketingtevékenység diagnosztikája (portfolióelemzés, beszállítóértékelés)
Sz: Portfolióelemzés gyakorlati példákon
5. Ea.: Mikrokörnyezet elemzési módszertanok áttekintése, vállalati marketingtevékenység diagnosztikája (attitűd indexek, vevőérték becslés)
Sz: Első házi dolgozat prezentálása (környezetelemzés) – visszacsatolás - vita
6. Ea: ZH1 a bemutatott módszertanok felhasználása esettanulmány feldolgozása
Sz.: Hallgatói prezentációk
7. Ea.: Szegmentálás elmélete és gyakorlata fogyasztói és szervezeti piacokon
Sz: Hallgatói prezentáció
8. Ea: Célpiaci stratégiák, piaclefedési gyakorlatok, pozicionálás kérdései
Sz: Szegmentálás gyakorlata, mikro, nano szegmentáció – esettanulmányok áttekintése
9. Ea: A termékpolitika kérdései, termékfejlesztés folyamata. Termékkínálat menedzselés feladatai
Sz: Marketing terv második rész prezentációja
10. Ea: Márka fogalma, márkaérték mérése, márkamenedzsment kérdései, márkázási stratégiák fogyasztói és szervezeti piacon
Sz: Marketing terv második rész prezentációja
11. Ea: Rektori szünet
Sz: Rektori szünet
12. Ea: Marketing szervezet működése, hatékonyságmérés eszközei
Sz: Marketing terv második rész prezentációja
13. Ea: ZH2
Sz: Marketing terv második rész prezentációja
14. Ea.:Pótlás, lezárás
Sz.: Opcionális pótlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli vizsga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga eredménye 50%
Évközi teljesítmény 50%
 
Kötelező irodalom: Kotler, P.-Keller, K. : Marketingmenedzsment, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest 2012
Ajánlott irodalom: Gyulaváry Tamás – Keszey Tamara: Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016
Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014
Cohen A. William: Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009
Garrison Paul: Exponenciális marketing, HVG Kiadói Zrt., Budapest, 2006