Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. Popovics Anett;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó képet adni a marketing tervezés folyamatáról lépéseiről és elemeiről. A marketing-mix elemeinek és kapcsolatainak bemutatása és
ezek tudatos és átgondolt felhasználására gyakorlati példák ismertetése a tárgy kiemelt feladata.
Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb marketingfelfogásokra és módszerekre,
egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 évközi zh
a gyakorlati órákra adott feladatok teljesítése (házi dolgozat részek)
házi dolgozat részeinek prezentációja határidőre
az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása plusz pontért

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése a
félév aláírásának feltétele
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

Házi dolgozat:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása
első rész: környezeti elemzés (szekunder adatgyűjtés alapján, SWOT analízis, célok, célcsoportok) második rész: a kijelölt célcsoportra vonatkozó
primer kutatás lefolytatása, eredményeinek prezentálása
harmadik rész: a kijelölt termák/szolgáltatás/márka meghatározott célcsoportra irányuló marketing-aktivitásainak ismertetése (4 illetve 7P)
minden dolgozatrész prezentációja csoportonként max 10 perc
a word dokumentum terjedelme 3-5 oldal/ részfeladat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Bevezetés a holisztikus marketingbe 09.10. óra elmarad pótlása a neptunban megírtak szerint 09.03-án
GY: Félévközi feladatok ismertetése 09.13. óra elmarad pótlása a neptunban megírtak szerint 09.03-án
2. EA: Marketing környezet elemzése 09.17.
GY: Terepmunka a házi dolgozathoz tartozó környezeti elemzés, szekunder adatgyűjtés önálló munka keretében 09.20.
3. EA: Kötelező részvétel a 27-i Kutatók Éjszkája rendezvényen az előadáson kijelöltek szerint 09.24.
GY: Oktatási szünet Kutatók Éjszakája miatt 09.27.
4. EA: Fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők 10.01.
GY: Környezeti elemzés, szekunder adatgyűjtés eredményének prezentációja 10.04.
5. EA: Marketing kutatás, kvalitatív és kvantitatív technikák 1.10.08.
GY: Házi dolgozat első részének ismertetése 10.11.
6. EA: Marketing kutatás, kvalitatív és kvantitatív technikák 2 elektronikus tanagyag alapján 10.15.
GY: Marketingkutatás a gyakorlatban, terepmunka 10.18.
7. EA: 10.22 Célpiaci marketing elektronikus tanagyag alapján 10.22.
GY: Opcionális konzultáció a második terepmunkával kapcsolatban második feladat leadási határideje tbd 10.25.
8. EA: 1. zh 10.29.
GY: Szünet 11.01.
9. EA: Termék és szolgáltatáspolitika elektronikus tanagyag alapján 11.05.
GY: Harmadik részfeladat ismertetése 11.08.

10. EA: Csatornapolitika Árpolitika, ártaktika elektronikus tanagyag alapján 11.12.
GY: Harmadik feladatrész teljesítése önálló terepmunka keretében 11.15.
11. EA: ATL és BTL eszközök 11.19.
GY: Szünet 11.22.
12. EA: Kötelező részvétel a FIKUSZ konferencián a szemináriumon egyezetett módon 11.26.
GY: Kötelező részvétel a FIKUSZ konferencián a szemináriumon egyezetett módon 11.29.
13. EA: 2. ZH 12.03.
GY: a házi dolgozat harmadik részének prezentációja (marketing mix ismertetése és eredmények mérésére javaslat), félév lezárása 12.06.
14. EA Opcionális pótlás 12.10. GY: Opcionális pótlás 12.13.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
2 zh (40%)
3 házi dolgozatrész prezentációja (20%-20%-20%)
 
Kötelező irodalom: előadások anyaga
Fodor Mónika: Marketing alapjai elektronikus tanagyak (moodleban)
Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: • Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai