Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
gazdaság makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy
elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat megírása 8. és a 13. héten.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdasági gondolkodás rövid története. A makroökonómia szereplõi, alapösszefüggései, alapfogalmai.
2. Jövedelem-áramlások. A makrogazdaság teljesítményének mérése.
3. A makrogazdaság piacai. Az árupiaci kereslet összetevõi. Fogyasztás megtakarítás.
4. Beruházás. Kormányzati kiadások. Export import.
5. Az árupiaci kereslet. Egyensúlyi jövedelem.
6. Pénzpiac. A pénz kialakulása pénztörténet, bankrendszer.
7. A pénzmennyiség szabályozása. Pénzpiaci egyensúly.
8. 1. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
9. Infláció. Az infláció típusai mérése. Az
10. Árupiaci kínálat. Munkapiac. Az árupiaci kínálat Makrogazdasági egyensúly. Munkanélküliség.
11. Az állam szerepe a makroökonómiában. Az állami szerepvállalás okai. Az állami beavatkozás eszközei. Monetáris és fiskális politika.
12. Nemzetközi gazdaságtan. Külkereskedelem, nemzetközi pénzügyek, tõkebefektetések típusai.
13. Nemzetközi gazdasági integráció; az Európai Unió története, intézményrendszere, jellemzõi, legfontosabb célkitûzései.
2. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 80 perc)
 
Kötelező irodalom: Horváth István: Makroökonómia mérnököknek (elektronikus jegyzet)
OE KGK 2015
Ajánlott irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000