Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk előnyeit, hátrányait, valamint együttes
alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulási lehetőségeit a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a
hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elősegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik meg a hallgatók, majd ezt követően a hatékony
kommunikációs kampánytervezésről kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az előadások és a szemináriumok órarend szerinti látogatása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített 30
százalékot. További követelmény az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve bemutatása, az ebből elérhető 30 pontból minimum 15 pontot kell
teljesíteni. Az aláírás továbbá egy 30 pontos zárthelyi dolgozat legalább 50 százalékos teljesítésével szerezhető meg. A zárthelyi megírására a
félév közepén kerül sor. A zárthelyi a szorgalmi időszak utolsó óráján, illetve a TVSZ szerint a vizsgaidőszak első tíz munkanapján pótolható.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetőségük, a marketingkommunikáció határterületei, a marketingkommunikáció fejlődése
2. Márkamenedzsment, a védjegy szerepe; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
3. Reklám a nyomtatott sajtóban
4. Közterületi reklámok
5. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv + mozi)
6. CRM és kapcsolati marketing
7. Direkt marketing
8. Értékesítésösztönzés
9. Esemény marketing, szponzoráció
10. Corporate Identity
11. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
12. Gerilla marketing
13. Integrált marketingkommunikáció
14. Tisztességtelen reklám, hazai tapasztalatok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantárgy teljesítésének feltétele 40 pontos vizsga legalább 50%-os teljesítése.
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Bauer András – Horváth Dóra: Marketingkommunikáció - Stratégia, új média, fogyasztói részvétel, Akadémiai Kiadó, 2013.
Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing, 2002.