Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése olyan feladatok megoldásának vezetésével, szervezésével, amelyek ellátása rutinból nem megy. Ilyenek a beruházások,
fejlesztések,összetett programok, amelyek sikeres megoldásához szükség van a szaktudások összehangolt bevonására, pontos tervezésre,
csoportmunkára, az erõforrások összehangolására. Cél továbbá megismertetni projektmenedzsment mûködési szabályait, technikáit és vezetési
módszereit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalmi meghatározás. A projekt alapvetõ feltételei, folyamata. A projekt indításának feltételei. A projekt fázisai.A projekt kezdeményezés fázisa. A probléma felismerése,
helyzetértékelés, vezetõi döntés. Szervezeti szintû elvárások pontosítása.
Anyagi és technikai erõforrások biztosítása, környezeti feltételrendszer biztosítása. Mûködési szabályok rögzítése, Poziciók és csoportszerepek meghatározása.
2. Projekttervezés. Mûszaki és egyéb tervek készítése, a nagyobb munkafázisok tervének elkészítése.Logikai illetve idõterv készítése. Kapcsolatok meghatározása, idõadatok hozzárendelése, határidõk, átfutási idõk számítása.Kockázatelemzés. A várható problémák felmérése, elkerülésük módjának kidolgozása. Kommunikációs terv készítése, adatszolgáltatási kötelezettség.
3. A projekt végrehajtása. Menedzsment tevékenységek: a tevékenységek összehangolása, idõadatok, kapacitások biztosítása, ellenõrzések.A projekt lezárásának folyamata. Jogi feltételrendszer meghatározása, a projekttagok re integrációja, az erõforrások re integrációja, utókalkuláció, lezáró elemzés.A projekt értékelése. Az elért eredmények összevetése a kiindulási feltételekkel. .Összefoglaló jelentés készítése.
4. Projektek és pályázatok. A pályázatok témakörei és a projekt folyamata. Erõforrás biztosítási lehetõségek.Esettanulmány kidolgozása a projektmenedzsment témakörébõl.A projektek átvitel technikai fázisa. A hasznosítható eredmények dokumentálása, új megoldások jogi védelmének biztosítása.
5. Zh írás. A zh. Értékelése, a készített esettanulmány kiértékelése.
A félév lezárása

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Beszámoló, feladatbeadás.
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes (2014): Projektek menedzselése, egyetemi jegyzet (elekrtonikus) ÓE-KGK
Ajánlott irodalom: Görög, M. (1999): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest,
Görög, M. (2003): A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó, Budapest,
Lock, D. (1998): Projekt menedzsment, Panem, Budapest,
Csiszárik-Kocsir, Á. (2014): Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet (elekrtonikus) ÓE-KGK