Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Szemere Tibor Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a nemzetközi marketing eltéréseit az országhatáron belüli marketing tevékenységhez képest.
Ezen belül ismerjék és értsék meg a nemzetközi marketing különböző fokozatait
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
• Az előadásokon és a gyakorlaton való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-benmegengedett mértéket.
• A házi dolgozat határidőre történő leadása és annak prezentálása az aláírás feltétele.
• A házi dolgozat: egy konkrét termék nemzetközi piaci bevezetésének bemutatása és prezentálása esettanulmány formájában a szorgalmi
időszak 11. hetéig elkészítve és leadva. Az esettanulmány elkészítése is az aláírás megszerzésének feltétele! Az esettanulmány nem határidőre
történő elkészítése és leadása nélkül a hallgató letiltásra kerül!
• A félév során két írásos zárthelyi a 6. és 9. héten.
• A zárhelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt időpontban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem
szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
• Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra
kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 51%-os teljesítése és az esettanulmány leadása és prezentálása.
• A félév és a zárthelyi dolgozatok értékelése a tantárgy tananyagából (szerzett pontok a megszerzett pontok %-ában)
0 - 50% elégtelen (1)
51 - 61% elégséges (2)
62 - 73% közepes (3)
74 - 85% jó (4)
86 - 100% jeles (5).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a nemzetközi marketingbe.

2. A kultúrális környezet: különbségek, változások.
3. A nemzetközi üzleti gyakorlat. Szokások. Etika.
4. A földrajzi, politikai és jogi környezet.
5. A fogyasztói magatartás összetevői és jellemzői.
6. 1. ZÁRTHELYI DOLGOZAT (max. 50 perc)
Nemzetközi marketing a szervezeti piacon.
7. Nemzetközi piackutatás.
8. Külpiaci megjelenés, Termékpolitika.
9. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT (max. 50 perc)
Értékesítés-elősegítés. Nemzetközi értékesítési csatornák.
10. Az árpolitika kialakulása, globális és lokális árak.
11. HÁZI DOLGOZAT leadása, prezentálása
12. Házi dolgozat prezentálása
13. Új tendenciák a nemzetközi marketingben.
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 50 perc)
Konklúziók
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Tóth Tamás: Nemzetközi marketing . (Akadémia Kiadó 2008.)
Ajánlott irodalom: Philip Kotler- Kevin Lane Keller: Marketing-menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest 2008.
Tina Seeling: What I Wish I Knew When I Was 20., HarperCollins Publisher, New York,NY., 2009.