Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Szemere Tibor Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A nemzetközi marketing című kurzus fő célja a hallgatók felkészítése a határokon túl lebonyolított üzletek marketingmenedzselésének kihívásaira
és problémáira, gyakorlatorientált megoldási mechanizmusok segítségével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon és a gyakorlaton való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-benmegengedett mértéket. Az aláírás feltétele az
órai részvétel.
- A tárgy szóbeli kollokviummal zárul. Az szóbeli vizsga formájáról a hallgatók szóbeli tájékoztatót kapnak az első órán.
- Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a nemzetközi marketingbe. A kultúrális környezet: különbségek, változások.


2. A nemzetközi üzleti gyakorlat. Szokások. Etika. A földrajzi, politikai és jogi környezet. A fogyasztói magatartás összetevõi és jellemzõi.


3. Nemzetközi marketing a szervezeti piacon. Nemzetközi piackutatás.
Külpiaci megjelenés, Termékpolitika.Értékesítés-elõsegítés. Nemzetközi értékesítési csatornák.
4. Az árpolitika kialakulása, globális és lokális árak. Új tendenciák a nemzetközi marketingben.
5. Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, 2008
Ajánlott irodalom: Philip Kotler- Kevin Lane Keller: Marketing-menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest 2008.
Tina Seeling: What I Wish I Knew When I Was 20., HarperCollins Publisher, New York,NY., 2009.