Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk előnyeit, hátrányait, valamint együttes
alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulási lehetőségeit a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a
hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elősegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik meg a hallgatók, majd ezt követően a hatékony
kommunikációs kampánytervezésről kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az előadások és a szemináriumok órarend szerinti látogatása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített 30
százalékot. További követelmény az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve bemutatása, az ebből elérhető 40 pontból minimum 20 pontot kell
teljesíteni. A félévközi jegy továbbá két 30 pontos zárthelyi dolgozat egyenként legalább 50 százalékos teljesítésével szerezhető meg. Az első
zárthelyi megírására a félév közepén, a másodikra az utolsó szemináriumon kerül sor. A zárthelyik a szorgalmi időszak utolsó óráján, illetve a TVSZ
szerint a vizsgaidőszak első tíz munkanapján pótolhatók.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetőségük, a marketingkommunikáció határterületei, a marketingkommunikáció fejlődése
2. Márkamenedzsment, a védjegy szerepe; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
3. Reklám a nyomtatott sajtóban
4. Közterületi reklámok
5. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv + mozi)
6. CRM és kapcsolati marketing
7. Direkt marketing
8. Értékesítésösztönzés
9. Esemény marketing, szponzoráció
10. Corporate Identity
11. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
12. Gerilla marketing
13. Integrált marketingkommunikáció
14. Tisztességtelen reklám, hazai tapasztalatok
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Bauer András – Horváth Dóra: Marketingkommunikáció - Stratégia, új média, fogyasztói részvétel, Akadémiai Kiadó, 2013.
Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing, 2002.