Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlődésének gazdaságtörténeti bemutatása, a
környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetőségeit és konkrét
esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
A Föld eltartó képessége és a gazdaság lehetséges kapcsolatainak modellezése / Meadows / - A fenntartható fejlõdés elvei
A gazdasági növekedés és a környezeti minõség kapcsolata-
A gazdasági növekedéshez kapcsolt optimizmus elméleti gyökerei –
A környezeti Kuznets- görbék ismertetése, elemzése

A jólét elemzése, jóléti mutatók- A jövedelemelosztás
egyenetlenségének jellemzése – A humán fejlõdés mérése
Az ökológiai lábnyom számítása- A biokapacitás – Ökológiai deficit
és túlfutás
Üzemlátogatás- elõzetes egyeztetés alapján
2. A természeti erõforrások- A közjavak túlhasználata, „ a közlegelõ
tragédiája”- Az újra nem termelhetõ természeti erõforrások-
Megújuló erõforrások és optimális felhasználásuk – Nem
kitermelhetõ természeti erõforrások
A környezet monetáris értékelése: Az élvezeti ár módszer,
Feltételes értékelés, Az utazási költség módszer
A monetáris értékelés – A növény és állatok eszmei értéke
3. A környezetszennyezés gazdaságtana- A külsõ gazdasági hatások
típusai – A környezetszennyezés két alaptípusa- Az externális
hatások közgazdasági következményei
Az externália optimális nagysága- Az externáliák kezelése a
közgazdasági elméletben – A Pigou- féle adó nagysága
Pigou és Coase elméletének környezetpolitikai összefüggései-
Környezetpolitikai eszközök (adók és mennyiségi szabályozás)
közötti választás
4. Direkt és indirekt eszközök alkalmazásainak esetei- Az infláció és
árrugalmasság kérdése a zöld adóknál
Környezetvédelmi jogesetek megbeszélése
A környezetvédelem szabályozásának eszközei
A vállalkozások környezeti kockázatai - EU környezetpolitikája
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Budapest, Aula Kiadó, 2007
ISBN 978-963-9698-25-3