Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése a
félév aláírásának feltétele
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet
Házi dolgozat:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása
környezeti elemzés (szekunder adatgyűjtés alapján, SWOT analízis, célok, célcsoportok) második rész: a a kijelölt termék/szolgáltatás/márka
meghatározott célcsoportra irányuló marketing-aktivitásainak ismertetése (4 illetve 7P)
A dolgozat prezentációja csoportonként max 10 perc
a word dokumentum terjedelme 5-7 oldal/ csoport
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. ea: Feladatkijelölés, marketing környezet elemzése, SWOT analízis, Célpiaci marketing 09.23_
Terepmunka kutatók éjszakáján (09.27) az előadáson megadott instrukciók szerint
2. ea: Fogyasztói magtartás, Termék és árpolitika 10.07.
gy: Szegmentáció a gyakorlatban, az előadáson megadott feladat elvégzése teremunka keretében
3. ea: Értékesítés, marketingkommunikáció 10.21.
gy: Kommunikációs trendek a gyakorlatban, az előadáson kiadott terepmunka teljesítése
4. ea: ZH 11.18.
gy: Terepmunka: házi dolgozat elkészítése és a prezentáció elkészítése
5. ea és gy: Hallgatói prezentációk 12.02.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegyet a hallgatók félév közben szerzik mg:
zh 50%
házi dolgozat:30%
gyakorlati órák feladatai:20%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: előadások anyaga
Fodor Mónika: Marketing alapjai elektronikus tanagyak (moodleban)
Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.
Ajánlott irodalom: Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai