Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2003/04/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az alapvetõ szervezési és vezetési ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetõi személyiség
fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes
kialakítása és felhasználása a vezetésben.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
10. hét Zárthelyi
15. hét Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások, vállalatok vezetése,
tulajdonosok és menedzserek.
Vezetõi készségek, képességek felmérése és
értékelése (teszt)
2. Vezetési funkciók
Csoportképzés és együttmûködés
3. Szervezet, munkamegosztás, specializáció
Csoportos alkotó technikák
4. Irányítói döntés, felelõsség, hatáskör
Esettanulmányok a döntés, felelõsség, érzelem és morál témakörébõl
5. Vezetõi szerepek, vezetési stílusok
Vezetési stílusok alkalmazása
6. Vezetõi hatékonyság és idõgazdálkodás
Rendszeresség, elõrelátás, idõütemezés a vezetõi gyakorlatban
7. Konfliktus kezelés
Változások és problémák kezelése
8. Értekezletek szervezése és vezetése
Projektek felállítása és vezetése
9. Kommunikáció és viselkedés szóban és írásban
Üzleti levelezés, CV írás, szóbeli kommunikáció alapszabályai
10. Motivációs elmélet és technikák
ZH
11. Vállalati kultúra és arculat
Motiváció a gyakorlatban
12. Vezetési rendszerek, menedzsment
Szervezeti viselkedés és ösztönzés
13. Stratégiai és változás menedzsment
Folyamatok újratervezése, BPR
14. Stratégiai vezetés folyamata
Stratégiák a gyakorlatban
15. Stratégiai szövetség
Feladatbeadás, értékelés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Dr. Kadocsa György: Menedzsment mérnöki alapismeretek (Amicus Kiadó, 2005)
Dr. Francsovics Anna: Vezetés-Szervezés (elektronikusan közzétett:
www.kgk.bmf.hu/intezet/szvi/jegyzet)
Ajánlott irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés (KJK, 1996.)
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés (KJK, 1996.)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja
összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is
megfeleljen