Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bene Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja áttekintést adni a vezetés- és szervezéstudomány fejlődéséről, a hatékony és eredményes vezetési- és menedzsmentmódszerek, elvek,
koncepciók alkalmazásáról és kialakításáról. Cél, hogy a hallgatók képessé legyenek a döntéshozatal, a problémamegoldás során alkalmazni a technikai
és tudományos ismereteket. Fontos, hogy a hallgatók fel tudják ismerni az emberi erőforrás jelentőségét a menedzsmentben, szervezetben. Szintén
fontos, hogy a hallgatók ismerjék a motiváció eszköztárát, az egyes módszerek, stratégiák alkalmazásának előnyeit, hátrányait. A tantárgy
meghatározza továbbá a vezetéssel szemben támasztott általános követelményrendszert, szükséges képességeket, valamint a folyamatosan változó
kihívásokra adható válaszokat, a változáskezelés módszereit, mindezt tulajdonos-menedzseri stratégiai szemlélet keretében.
A résztvevők esettanulmányok feldolgozásával és az évközi gyakorlati feladatokkal az mindennapi üzleti életben hasznosítható ismeretekkel
gazdagodnak, melyek felölelik a menedzselés, vezetői személyiség fejlesztés, vezetés-szervezési ismeretek, kialakítandó emberi kapcsolatok és
döntési mechanizmusok, valamint a probléma megoldási technikák helyes alkalmazását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi feladatok:
- kötelező: önéletrajz elkészítése a tananyag metodikája alapján
- önkéntes: egyéni prezentáció (tárgy témakörét érintő tanulmány bemutatása)
Kötelező a gyakorlatokon való részvétel. Az aláírás feltétele az évközi feladatokon elérhető pontszám 60%-ának elérése.Amennyiben a hallgató
hiányzásai meghaladják a tárgy gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: A menedzsment mint tudomány. A menedzsment történeti áttekintése, főbb iskolái, irányzatai (klasszikus, neoklasszikus, modern)
Gyakorlat: EUROPASS önéletrajz
2. Előadás: A menedzsment alapfogalmai (menedzser, menedzsment, vezetés, menedzseri és vezetői szerepkörök- és követelmények, menedzseri feladatok és szerepkörök, célrendszer, vezetés sikertényezői).
Gyakorlat: Személyiségtípusok
3. Előadás: Menedzseri funkciók, vezetők és menedzserek. Stratégiai menedzsment.
Gyakorlat: önismeret, érvényesülés
4. Előadás: A szervezet és környezete. Környezet komplexitása, változékonysága. Közvetlen környezeti tényezők. Makrokörnyezet és vállalkozásösztönzés.
Gyakorlat: Szervezeti formák
5. Előadás: Szervezeti formák. Szervezeti célok és politikák, jellemző paraméterek. Vállalati méretkategóriák. Vízió, misszió. Szervezeti stratégia és stratégiai tervezés jelentősége.
Gyakorlat: PESTEL elemzés. SWOT-analízis. BCG mátrix.
6. Előadás: A vezetői hatalom és alkalmasság, vezetési stílusok
Gyakorlat: A vezetői alkalmasság és elemei
7. Előadás: I. Zárthelyi dolgozat
Gyakorlat: Vezetői stílusok
8. Előadás: Humánmenedzsment. Csoportok a szervezetben. Csoportépítés és csoportfejlesztés.
Gyakorlat: Csoport jelentősége
9. Előadás: Rektori szünet
10. Előadás: Motiváció és motivációs elméletek. Kommunikáció.
Gyakorlat: Motivációs eszközök
11. Előadás: Projekt- és minőségmenedzsment
Gyakorlat: Folyamatelemzési technikák
12. Előadás: Változásmenedzsment. Változást gátló és támogató erők. Lehetséges reakciók.
Gyakorlat: Kommunikáció eszközök
13. Előadás: II. Zárthelyi dolgozat
Gyakorlat: Döntési elméletek
14. Előadás: Pót ZH, elővizsga
Gyakorlat: Félév értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Tantárgy teljesítése: írásbeli vizsga
- 60%-tól elégséges (2), 70%-tól közepes (3), 80 %-tól jó (4), 90 %-tól jeles (5)

Vizsgára bocsátás feltétele:
Évközi munka teljesítése:
- egyéni beadandó feladat 30 pont
- évközi számonkérés (2 x zárthelyi, előre megjelölt időpontban 2x 35 pont) 70 pont
Mindösszesen 100 pont, aminek legalább 60 %-át szükséges elérni.

Félév során plusz pont szerezhető:
- egyéni prezentáció (tárgy témakörét érintő esettanulmány bemutatása) 10 pont
Megjegyzések:
- A részfeladatok bármelyikénél elért 0 pont a kurzus teljesítését kizárja.
- részfeladatok pontozása:
1) egyéni prezentáció: a jelzett határidők betartása esetén, színvonaltól függően, témánként maximum 10 pont adható
2) beadandó munka: max 30 pont:
3) ZH max 35 pont: teszt jellegű írásbeli dolgozat 2 alkalommal
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
2 db ZH írásban (ld. félévközi követelmények)
 
Kötelező irodalom: Előadás + szeminárium jegyzet, anyagok
A foglalkozások előadásainak prezentációi valamint további kiegészítő prezentációk és cikkek a következő honlapon megtalálhatók: elektronikus tananyag
a Moodle rendszerben
Ajánlott irodalom: Vezetési ismeretek és módszerek, Nemes F., SZIE, Gödöllő, 2007
A menedzsment alapjai, Perfekt, Budapest, 2006
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A képzés tananyagának korszerűsítése folyamatos az új elméleti és technológiai lehetőségek tükrében.