Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Had- és biztonságtechnikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 8 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A mikroökonómia és makroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági
kérdésekben való eligazodás segítése. Az alapvetõ közgazdasági ismeretek elsajátítása révén a társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak
megismerése, a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott
gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Piacgazdasági alapfogalmak. A gazdálkodás. Szûkösség és választás. A gazdasági tevékenység. A termelés tényezõi. A piac és a piaci mechanizmus. Kereslet és a keresletre ható tényezõk. Kínálat és a kínálat alakulására ható tényezõk. A piac egyensúlya. A fogyasztói magatartás elemzése. Feladatok megoldása.
2. Vállalat és vállalkozás. Vállalati célok. A termelői magatartás. A vállalatok költségei. Fedezeti elemzés. Feladatok megoldása. Piactípusok. A versenypiac jellemzõi. A monopolpiac sajátosságai. Az oligopolpiac és a monopolisztikus verseny tulajdonságai. A termelési tényezõk piaca. A pénz jelen- és jövõ értéke. Feladatok megoldása.
3. A gazdasági szektorok és jellemzõi. A gazdaság teljesítménye, mérése. Feladatok megoldása. Jövedelemáramlás a gazdaságban: két-, három-, négyszektoros modellek. A pénz lényege és szerepe. Infláció. Az infláció okai, típusai. Az infláció gazdasági következményei.
4. Munkapiac. A munkanélküliség mérése és típusai. Feladatok megoldása. Az állam gazdasági szerepe. Államháztartás és költségvetés. Piacszabályozás, a kormányzat stabilizációs szerepe. Monetáris politika. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Az Európai Unió. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zh dolgozat min 50 %-os teljesítése esetén lehet vizsgázni. A vizsgadolgozattal szerezhetõ pontszám értékelése a következõ:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Mozsár Ferenc: Közgazdaságtani alapismeretek műszakiaknak (2011) SZTE JGYPK
(Voleszák Zoltán: Gazdasági alapismeretek 2010.)
Ajánlott irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek Elektronikus jegyzet
Dr. Elek Erzsébet, Tóth Gábor, Véghné dr. Vörös Márta: Mikroökonómiai Példatár ÓE Kgk
Horváth István: Makroökonómia mérnököknek Elektronikus jegyzet